Állásfoglalás

pszichológusok nem szakmai fórumokon történő
kommunikációjáról

A “Meseország mindenkié” című kötettel kapcsolatban, pszichológus kollégáknak sajtóban és az interneten nyilvánosságra került nyilatkozataira reflektálva a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottsága szükségesnek tartja felhívni a Tisztelt Kollégák figyelmét az érvényben lévő Szakmai Etikai Kódex iránymutatásának megfelelő szakmai, ismeretterjesztő, tájékoztatási, interjúadási és egyéb szakmai állásfoglalások során a szakmaetikai szempontból kívánatos magatartásra.

Körültekintő mérlegelést igényel a kommunikációs felület és időzítés megválasztása, annak átgondolása, hogy az adott kommunikációs felület vagy környezet milyen konnotációkkalmódosítja az explicit közlést és annak várható értelmezését, hatását, hogy elkerülhető-e az ártalom, a nem kívánatos célokra történő felhasználás.

Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a szakmai kérdések megvitatása szakmai fórumon történjék. Az MPT évente megrendezésre kerülő társasági nagygyűlése és a Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat alkalmat ad szakmai kérdések megbeszélésére, vitákra. Ezeken kívül is számos egyéb, nívós szakmai fórum áll rendelkezésre szakmai kérdések széleskörű megvitatására.

A nyomtatott és elektronikus média egyes esetekben szolgálhat ismeretterjesztésre is. Vitatott szakmai kérdéseknek ezeken a fórumokon történő bemutatása az egyoldalúság és felszínesség (lényeges összefüggések, részletes magyarázatok fölötti elsiklás) veszélyét hordozhatja magában, s ezáltal – a SZEK-ben is megfogalmazott – félreértésekre, esetleg félremagyarázásokra adhat alapot. Ezeket pszichológiai tudásunk és folyamatfigyelésre való képességünk alapján fel kell tudnunk mérni. Egyéb média-fórumok – pl. Facebook – személyes kommunikációra szolgálnak, melyektől nem várható a szakmai kérdések tudományos szintű megvitatása – így akár zavarkeltőek lehetnek mind tartalmukat, mind felhasználhatóságukat illetően, tehát jelentős szakmai és etikai kockázatot hordoznak magunkban.

Az Etikai Bizottság fontosnak tartja azon nyilvános szerepléseket, amelyek hitelesen és felelősségteljesen képviselik a pszichológia tudományát és a hivatásunkat, ezért bátorítja a Tisztelt Kollégákat ilyen feladatok felvállalására. Kérjük munkájuk során az ajánlásunk szíves figyelembe vételét.

Ismeretterjesztő és egyéb, szakmánkat népszerűsítő megszólaláskor valamennyien fokozottan ügyeljünk a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexében megfogalmazott alábbi etikai elvekre:

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Az emberi méltóság tisztelete

… A pszichológus tiszteli az egyéni, kulturális és szerepkülönbségeket, és mindenkor tiszteletben tartja az emberi jogokat. Magatartása, tevékenysége diszkrimináció mentes, ezen belül mentes bármely megkülönböztetéstől, nevezetesen faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételtől.

2. ELKÖTELEZETTSÉG ÉS FELELŐSSÉG

2.2. Tudatában van annak, hogy tevékenysége kihat a vele szakmai munkája során kapcsolatba kerülő személyek életére (személyiségének fejlődésére, életvitelére, társadalmi helyzetére). Szakmai felelősséggel tartozik tehát mind a személy, mind a társadalom érdekeinek megóvásáért.

7. KÖZLÉS, PUBLIKÁLÁS 

7.1. A pszichológus mindenfajta – akár tudományos, akár ismeretterjesztő jellegű – közlésnél követi és betartja a publikálás nemzetközileg elfogadott szabályait, továbbá tekintetbe veszi a célzott közönség (olvasó, hallgató) feltételezhető képzettségét és a tárgyban való tájékozottságának mértékét.

8. NYILVÁNOS SZEREPLÉS ÉS HIRDETÉSEK 

8.1. A nyilvános szereplés egyaránt magában foglalja a fizetett és ingyenes hirdetésekben, pályázatokban, brosúrákban, reklámokban, a nyomtatott vagy elektronikus médiában megjelenő kommentárokban, törvényes eljárásokban, előadásokban, nyilvános szóbeli prezentációkban, illetve kiadványokban való megnyilatkozásokat.

8.2. A pszichológus minden szereplése során arra is törekszik, hogy bizalmat és megbecsülést szerezzen hivatásának. Fellép minden olyan szakmai vagy szakmán kívül álló megnyilvánulással szemben, amely a pszichológusi tevékenységet akár társadalmi, akár szakmai tekintetben helytelen megvilágításba helyezi, illetőleg jogosulatlan és túlzó elvárásokkal kompromittálja.

 8.5. A rádió és televízió szerepléseinél, a sajtóban történő megnyilatkozásaiban stb., ahol figyelembe kell, hogy vegye mind közönségének sokféleségét, mind pedig azt, hogy nincs lehetősége a hatás közvetlen észlelésére, különös figyelmet fordít a SzEK minden vonatkozó előírásának betartására.

8.6. Az írott, az elektronikus médiában, vagy az interneten történő tanácsadás, vagy véleménynyilvánítás során biztosítja, hogy a kijelentései, megnyilvánulásai (a) szakmai tudásán, képzettségén és gyakorlati tapasztalatán alapuljanak, összhangban a megfelelő pszichológiai irodalommal és az általános gyakorlattal.

9.2 Amennyiben a pszichológus felismeri, hogy munkáját rossz célra használják, vagy téves színben tüntetik fel, megfelelő lépéseket tesz a helyzet rendezésére.

Kérjük, munkájuk során legyenek különös figyelemmel a fentiekre.

Budapest, 2021. 01. 24.

MPT-MPÉE Etikai Bizottság