Új belépőknek

Miért érdemes belépni a Magyar Pszichológiai Társaságba?

A Magyar Pszichológiai Társaság alapvető célja a pszichológusok és pszichológiával foglalkozó szakemberek szakmai összetartása, munkájukhoz egy stabil keret és közösség biztosítása. Amíg folyamatban van a kamara létrehozása, addig a Magyar Pszichológiai Társaság az egyetlen olyan átfogó szervezet, mely az egész ország területén dolgozó összes elméleti és alkalmazott pszichológus összefogását célozza meg. A pszichológia sokféleségét és sokszínűségét tükrözik a Magyar Pszichológiai Társaság szekciói és tagozatai, melyeken belül a szűkebb szakterületen történő közösségépítés is megvalósulhat. Ideális esetben a pszichológus szakmai kérdésekben természetesen támaszkodni tud munkahelyi környezetére is, ezt egészítheti ki a társasági szekciókon belül kialakuló párbeszéd. A 23 szekció és a 7 tagozat értékes platformot nyújt a specifikus szakmai kérdések és dilemmák megvitatására, a tapasztalatok megosztására, a bevett gyakorlatok közös javítására, de ezen túl különböző rendezvényekkel és programokkal is hozzájárulnak a tagok szakmai fejlődéséhez.

Kik lehetnek a Társaság tagjai?

Pszichológusok mellett várjuk a pszichológia társterületein (pl. pszichiátria, szociális munka, pedagógia) dolgozó szakemberek jelentkezését is. A pszichológia szakos hallgatók irányában szintén nyitott a Társaság, ők az Ifjúsági tagozatban kaphatnak helyet, így már a diákévek alatt megkezdhetik az integrálódást választott szakmájuk közösségébe. Pártoló tag lehet továbbá az a természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely anyagilag támogatni kívánja a Társaságot.

Hírlevél

A Társaság tagjai a havonta megjelenő Hírlevélből, a folyamatosan frissülő honlap és a Társaság facebook oldalán megjelenő bejegyzések révén kaphatnak információt a szakmai rendezvényekről, programokról, a megjelenő új kiadványokról, módszertani műhelyekről és a szakmai képzésekről.

A belépés menete és a tagdíj

Az érdeklődőnek egy jelentkezési lapot kell kitöltenie, melyen meg kell jelölnie a választott szekciót/szekciókat is (1-3 szekciót lehet megjelölni, amelynek tagja szeretne lenni a jelentkező). A jelentkezési lap letölthető innen: jelentkezesi_lap. Továbbá szükséges a jelentkezéshez két ajánló aláírása, akik már legalább 2 éve tagjai a Magyar Pszichológiai Társaságnak. Fontos, hogy az első ajánló az első helyen megjelölt szekció tagja legyen! Az érvényes jelentkezéshez csatolni kell a diploma fénymásolatát, illetve ennek hiányában a pszichológia szakos hallgatói jogviszonyt kell igazolni. A felvételről a szekciók, illetve tagozatok javaslata alapján a Társaság vezetősége határoz, mely ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.

A tagok tagdíjukkal segítik a Társaság fenntartását, melynek jelenlegi mértéke évi 7000 Ft, nyugdíjas, GYES-en lévő vagy egyetemi hallgató kollégáknak 3500 Ft. Előzetes értesítés után megszűnik a tagsága annak, aki tagdíjhátralékát a hátralék képződését követő egy éven belül nem rendezi.

A tagsággal kapcsolatos részletes szabályozást (pl. tagok formális jogai, a kizárás menete stb.) az érdeklődők a Társaság alapszabályában találják meg.

A tagok jogai és kötelezettségei

Az alapító és rendes tagok részt vehetnek a Társaság rendezvényein, szavazásra jogosultak, tisztségviselőt választhatnak és annak választhatók, megkapják az MPT Hírlevelét, részesülhetnek a Társaság támogatásaiban. Több szekció, illetve tagozat munkájában is részt vehetnek, azonban csak egy szekcióban és egy tagozatban választhatnak, illetve választhatók.

A pártoló tag képviselője és a tiszteletbeli tagok a Társaság bármely nyilvános rendezvényén részt vehetnek, megkapják az MPT Hírlevelét. Több szekció munkájában részt vehetnek; észrevételeket, javaslatokat tehetnek a Társaság működésére vonatkozóan. Szavazati joggal nem rendelkeznek.

A társaság alapító, rendes és pártoló tagjai kötelesek tagdíjat fizetni a Társaságnak. A tagdíjat a Közgyűlés állapítja meg. Nappali tagozatos egyetemi hallgató tagok és nyugdíjasok a rendes tagok tagdíjának 50%-át fizetik. A tagdíjfizetés határideje minden évben március 31.

A tagság megszűnik: kilépés, tagdíj nem fizetése, kizárás, elhalálozás, a Társaság megszűnése esetén. Kilépett az a tag, aki erről a szándékáról értesíti a vezetőséget.

Előzetes értesítés után megszűnik a tagsága annak, aki tagdíjhátralékát a hátralék képződését követő egy éven belül nem rendezi. Ha tagdíjhátralékát az értesítést követően befizeti, úgy tagsága folyamatosnak tekinthető. Ennél hosszabb szünet után új belépéssel lehet a Társaság tagja.

Ki kell zárni azt a tagot, akinek magatartása súlyosan sérti a Társaság alapszabályait. Az időleges vagy végleges kizárásról a Társaság Vezetősége által kijelölt Fegyelmi Bizottság, illetve az Etikai Bizottság javaslata alapján a Vezetőség dönt. Döntést a kizárt taggal írásban közli. A kizárt személy a döntés hatálytalanításáért, ill. újrafelvételért a Közgyűléshez fordulhat.