Erasmus+ KA1 Felnőttoktatási mobilitási pályázat 2014-2016 Projekt beszámoló

tka_logo eu-erasmus_1

Erasmus+ KA1 Felnőttoktatási mobilitási pályázat 2014-2016 Projekt beszámoló

Pályázati szám: 14/KA1AE/433

A GALE – The Global Alliance for LGBT Education – szervezet által tartott „Assessing homophobia in schools” képzés (Riga / Sitges)

Erasmus+ Felnőttoktatási pályázat, Szerződés szám: 14/KA1AE/433

A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekciójának „Raising the quality of sexual diversity education” című pojektjének bemutatása

Az Erasmus+ felnőttoktatási mobilitás pályázat keretében a Társaság LMBTQ szekciójának  tagjai közül heten két külföldi mobilitási képzésen vehettek részt, 2014. októberében Rigában, 2015. júliusában pedig Sitgesben. A holland Global Alliance for LGBT Education  (GALE) szervezet által tartott képzéseken az iskolai szintű homo-és transzfóbia, kirekesztés és zaklatás megnyilvánulásait, ezek felmérésének módjait, a velük szemben alkalmazható iskolai szintű irányelvek kialakításának lehetőségeit és lépcsőfokait vizsgáltuk meg.

A képzéseket tartó partnerszervezet bemutatása

A képzéseket tartó GALE szervezet a nemi identitásuk, vagy szexuális orientációjuk okán hátrányokat szenvedő emberek teljes elfogadásáért küzd az informális oktatás eszközével a holland kormánnyal szoros együttműködésben. Több, mint 700 oktatót tömörít platformjuk, akik a nemi- és szexuális sokféleség oktatásában tevékenykednek, ezen kívül nemzetközileg is közreműködik partnerként projektek megvalósításában; a szervezet az UNESCO hivatalos partnere a fentiekben. A szervezetet többek közt a holland kormány és az Európai Bizottság támogatja.

A szervezet nagy múltja és széleskörű tapasztalatai volt a garancia a képzések sikerességére. Peter Dankmeijer, A GALE vezetője az EduDivers holland oktatási szakértő központ vezetője is egyúttal, mely 16 éves gyakorlattal rendelkezik a holland oktatási rendszerrel való együttműködésben.

A GALE gyakorlatában az LMBTQ civil szervezetek az iskola vezetőségével, valamint a kormány oktatáspolitikáért felelős testületeivel együttműködésben dolgoznak megfelelő irányelvek kialakításán a biztonságos iskolai légkör, és az univerzális, tanuláshoz való jog megteremtése céljából. Így a képzés 7 országból (Norvégia, Németország, Svájc, Görögország, Olaszország, Németország, Hollandia, Magyarország) érkező résztvevői – a szekció résztvevőit is beleértve –  többségében európai LMBTQ civilszervezetek képviselői voltak, de képviseltették magukat tanárok, és európai szintű döntéshozók is. A holland minta Magyarországra sajnos még nehezen adaptálható, de talán emiatt is fontos, hogy Kelet-Európát így mi „képviseltük”.

„Assessing Homophobia in Schools”, 2014. október 6-8. Riga

A képzés meghatározó része során javaslatokat kaptunk a homo- és transzfóbia, mindennemű kisebbségi kirekesztés, zaklatás (bullying), tehát összességében az iskolai légkör felmérésére. A szervezet holland és nemzetközi gyakorlataiból példákat merítve mutatta be, hogy milyen konstellációk (a szervezet szakmai és kutatási céljai, az iskola típusa, belső igényei, stb.) tekintetében  milyen kutatási módszerek javasoltak, hogyan tanácsos felmérni egyáltalán az iskolák (tantestületek, diákok) saját igényeit, mielőtt egy kutatást megkezdenénk.

Ezért alapvető fontosságú, hogy mind a pedagógusok, mind az aktivisták rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, melyek szükségesek az adott korosztály LMBTQ emberekkel kapcsolatos felvilágosításához, érzékenyítéséhez és tolerancia növeléséhez. Illetve fontos megfelelő kérdések feltevése is a fenti folyamatokban.

A kutatási és elemzési módok részletes kibontása nem volt újdonság a szekció résztvevő tagjainak többsége számára, de a GALE holland és nemzetközi gyakorlatából vett konkrét illusztratív példák nagyon hasznosnak bizonyultak.

„Sexual Diversity in Schools”, 2015. július 12-17, Sitges

Három, a GALE által eredetileg tervezett képzésnek volt a kombinált képzése; “Dealing with strong opinions”, “Peer education”, “Combating homophobia in schools”, melyek a homofóbia elleni iskolai nevelés, a homofóbia elleni küzdelem, az előítéletekkel való iskolai munka, az „erős vélemények kezelése” témaköreit dolgozta fel. Ez egy jóval interaktívabb képzés volt a rigainál, egyik célja is az iskolai interaktív oktatási technikák elsajátíttatása volt, melyeket az iskolai LMBTQ érzékenyítések során alkalmazni lehet. Többek között dramatikus és szimulációs játékok,  különböző kérdéstípusok válfajaival, a tükrözés, kikérdezés és a „degaying” módszer használatával ismerkedhettünk meg. Lévén a szekció pszichológusok, pszichológus hallgatók, és egyben LMBTQ aktivisták voltak a résztvevők a szekcióból, itt is több elhangzott módszerről volt már saját tapasztalatunk.

Saját élményekkel mélyültünk el a „SOGI”-fóbia (mozaikszó a Sexual Orientation and Gender Identity fóbia leírására, mely magában foglalja a homo-, leszbo- és transzfóbiát) lehetséges megnyilvánulásaiban és azok kezelésében.

Megnéztük, milyen jellegű – főképp az érzelmekre ható – „triggerek” (főként rövid filmek) működnek általában a diákok körében, melyet követően a film és egyéni reflexióik megvitatásra kerülnek, majd ebből kiindulva lehet alakítani az érzékenyítés további pontjait.

A képzés  nagy hangsúlyt fektetett a résztvevő szervezetek belső működésének átgondolására is;  az erősségek és a gyengeségek kitapintására pontosabb célok meghatározása és a hatékonyság növelésére  céljából. Erre a célra külön szervezeti szintű kiscsoportos reflexiók történtek, melyeket  igen hasznosnak ítéltünk meg.

A képzés egy másik része arra fókuszált, hogy milyen módszerekkel lehet szervezeti és attitűdbeli változást elérni az iskoláknál, melyekkel a biztonságos iskolai légkör megteremthető.

Megismerkedtünk többek között a GEEC-mátrixszal, mely mozaikszó az iskola céljait, az ehhez megfelelő iskolai légkört, a diákok és tanárok oktatását és a diákok szociális-lelki gondozását foglalja magában.

Ezen felül megvizsgáltuk saját szakmai céljainkat és módszereinket a szexuális sokféleség témájáról való oktatás során, továbbá azt, hogy hogyan befolyásolhatja neveltetésünk, esetleges (internalizáltan) heteronormatív habitusunk az oktatási/praxisbéli céljainkat.

A képzések általános összegzése

A két képzés kellőképpen kiegészítette és támogatta egymást, miközben nem épültek kimondottan egymásra; az inkább elméletileg megalapozott, módszertani irányba eltolódó rigai képzés specifikus módszertanát a sitgesi képzés rengeteg saját élménnyel, és interaktív helyzetekkel mélyítette el, melyek élményszerűvé tették a tanulást.  A kurzusok modellt tudtak nyújtani hasonló tréningek professzionális kivitelezéséhez.

A képzések egyik legfőbb pozitívuma a holland tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal való megismerkedés volt, mint egy ideális, az oktatási rendszerbe és döntéshozásba kellőképpen bevont LMBT civil szervezeti működés legszebb példái.

Külön kiemelendő, hogy a GALE széles eszköztárral rendelkezik, melynek nagy része bárki számára elérhető angol nyelven a honlapjukon[1], amiből bármilyen szintű kutatás során lehet meríteni.

A képzések minden résztvevő számára bírtak egyéni (szakmai) hozadékkal, akár pszichológusi, akár oktatói, akár jogászi, mediátori, vagy önkéntes, aktivista minőségük tekintetében. Szekció szinten pedig erősítette a szekción és az MPT-n belüli, illetve a hazai és nemzetközi LMBTQ civil szervezetekkel való együttműködést.

Pilot-kutatás

A mobilitásokat követően a GALE ajánlásait figyelembe véve megterveztünk és lefolytattunk egy középiskolai online kérdőíves kutatást, melyben középiskolások különböző kisebbségi csoportokkal (menekültekkel, cigányokkal, leszbikus nőkkel és meleg férfiakkal) szembeni attitűdéjt vizsgáltuk Bogardus-féle társadalmi távolság skálával.  Az eredmények kirajzolódását nagyban korlátozta a kis mintaelemszám, továbbá a minta egyenetlen eloszlása a nem és a középiskola típusa között így csak óvatos következtetéseket tehettünk. A középiskolások a menekültekkel szemben a legelutasítóbbak, akikkel szinte senkinek nincs személyes kapcsolata. Emellett – a jóval hangsúlyosabb személy kapcsolat ellenére – a cigányokat is erősen elutasítják. Ehhez képest a melegeket és a leszbikusokat kisebb elutasítás övezi. Általánosságban a gimnazisták és a lányok elfogadóbbnak tűntek, mint a szakközépiskolások és a fiúk.  Nagyobb, illesztett mintagyűjtésre lenne szükség a próbák érdemi ellenőrzéséhez.

A középiskolások körében tapasztalt társadalmi kisebbségi csoportokkal szembeni előítéletesség aggasztó mértéke széles körben alkalmazható pedagógiai programok kidolgozását teszi szükségessé.

A kutatás összefoglalója az alábbi linken található: https://mpt.hu/a-tarsasagrol/szervezet/szekciok/lmbtq-szekcio/kutatasi-eredmenyek/

Kis európai kitekintés…

A projekt közvetve további nemzetközi szintű közreműködést is generált; A rigai képzés svájci résztvevője, aki a nemzetközi szivárványcsaládok szervezetének (NELFA) elnöke például javasolta szervezetünk résztvevőinek, hogy egy EU-s diszkrimináció ellenes projektben is vegyenek rész, (Rights, Equality and Citizenship Programme), melyben a résztvevők társult partnerként vettek/vesznek részt.

tka_logo eu-erasmus_1

A programot a Tempus Közalapítvány támogatta.

[1]     https://www.gale.info/