Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichoterapeuta szakképzés

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Pszichoterapeuta szakképzés

D E B R E C E N B E N

A képzésre azon klinikai szakpszichológusok, alkalmazott egészségpszichológusok, neuropszichológusok és bármely alapszakvizsgával rendelkező szakorvosok, valamint szakfogorvosok jelentkezését várjuk, akik már alkalmaznak terápiás gyakorlatukban pszichoterápiás megközelítéseket, vagy ezután kívánják a pszichoterápia módszereit beépíteni munkájukba, és céljuk a pszichoterapeuta szakképesítés megszerzése.

1.)A képzésbe történő belépés feltétele:

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. és 9. sz. mellékletében meghatározott ráépített pszichoterápia I, II szakképzésre történő jelentkező szakorvosok és szakpszichológusok részére

A rendelet 2. sz. melléklete alapján, szakorvosi bemeneti feltétellel:

Pszichoterápia I.

 • gyermek- és ifjúságpszichiátria vagy
 • pszichiátria

Képzési program: 24 hó

Pszichoterápia II.

 • szakvizsga bármely orvosi alap szakképesítésből vagy
 • szakfogorvosi szakképesítés

Képzési program: 36 hó

A rendelet 9. sz. mellékletében meghatározott ráépített pszichoterápia I, II szakképzésre történő jelentkező szakpszichológusok részére:

Pszichoterápia I.

 • felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, vagy
 • gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsga

Képzési program: 24 hó

Pszichoterápia II.

 • Neuropszichológiai szakpszichológia, vagy
 • alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia szakvizsga
  Képzési program: 36 hó

A képzésbe történő belépés feltétele egészségügyi tevékenység végzésére, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás, mely legalább heti 36 órás vagy legalább heti 18 órás munkaidejű. A heti 18 órás foglalkoztatás esetén a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételnek.

A 2003. évi LXXXIV. törvény alapján egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:

 1. a) szabadfoglalkozás keretében,
 2. c) társas vállalkozás tagjaként,
 3. d) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
 4. e) munkaviszonyban,
 5. f) * közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
 6. g) szolgálati jogviszonyban,
 7. h) * egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként,
 8. i) önkéntes segítőként,

(3) * A 4. § a) pont ab) alpontja szerinti egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzésében a (2) bekezdés c)-i) pontja szerinti jogviszonyban működhet közre.

(4) A (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti jogviszonyban csak az (1) bekezdésben foglalt valamennyi rá vonatkozó rendelkezésnek maradéktalanul megfelelő egészségügyi dolgozó jogosult egészségügyi tevékenység gyakorlására.

Társas vállalkozásként (Bt, Kft.), csatolni kell az ÁNTSZ engedély másolatát, melyben a meghatározott rendelési óraszám legalább heti 36 óra, vagy heti 18 óra, cégkivonat, melyben a tevékenységi kör tartalmazza az egészségügyi tevékenységet.

Munkaviszonyban történő foglalkoztatás (egészségügyi tevékenység) esetén munkáltatói igazolás csatolandó, melyben szerepel a munkaviszony kezdete, heti munkaórák száma, munkakör megnevezése.

Önkéntes segítőként: csak olyan egészségügyi tevékenységet végző foglalkoztatóval köthető, amely ANTSZ engedély alapján jogosult pszichoterápiás tevékenységet folytatni, és az önkéntes segítői szerződés ennek a tevékenységnek a gyakorlásához kapcsolódik (a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell a pszichoterápiás tevékenységnek és a tevékenység heti óraszámának).

2.) A szakképzés az alábbi részekből áll:

Propedeutika (min. 10 fő):
Az első évben – többek között – a pszichopatológia témaköreit oktatjuk. A pszichiáter, gyermekpszichiáter szakorvosok, és a klinikai felnőtt és gyermek szakpszichológusok az első év elvégzése alól mentességet kapnak, ők a klinikai fázisba csatlakozhatnak.

Klinikai fázis I-II.:
A második és harmadik évben a pszichoterápia alapjaival, a legfontosabb pszichoterápiás iskolák elméleti hátterével, módszereivel és alkalmazási területeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók.

Módszerspecifikus fázis:
A klinikai fázissal párhuzamosan módszerspecifikus képzésben kell részt venni akkreditált módszerspecifikus képzőhelyen. Már elkezdett képzések folytatása, vagy új képzés elkezdése esetén lehet jelentkezni. Debrecenben potenciálisan elérhető képzések: családterápia, integratív pszichoterápia, Jung-i analízis, kognitív viselkedésterápia, individuálpszichológiai pszichoterápia. Minden tanévben keresztfélévvel indul: kognitív viselkedésterápiás képzés. Tájékozódni a képzések részleteiről a képzések honlapján lehet.

Önismeret: Minimum 150 óra kötelező önismeret, melyet önállóan kell végezni a pszichoterápiás egyesületek kiképző pszichoterapeutáinál.

Klinikai gyakorlat:
24 hónap pszichoterápiás klinikai gyakorlat elvégzése szükséges a klinikai és módszerspecifikus fázissal egyidőben. Követelmény: 3 hónap egybefüggő hospitálás akkreditált rezsim rendszerű pszichoterápiás osztályon + 21 hónap gyakorlat ambuláns pszichoterápiás járóbeteg ellátásban, akkreditált gyakorlóhelyen.

A pszichoterápia szakképzési elemekhez az aktuálisan akkreditált képzőhelyek a reny.hu portálon (Akkreditált képzőhelyek / letölthető képzési elemek / pszichoterápia) érhetőek el.

Vizsga:
A résztvevők minden félév végén vizsgát tesznek. A teljes képzés végén záróvizsgára kerül sor. A képzés minden elemének teljesítése után, a vizsgára bocsátó határozat birtokában lehet jelentkezni pszichoterapeuta szakvizsgára.

Képzés kezdete:
A képzés 2023-24 tanévben keresztfélévvel indul, első oktatási nap 2024.02.09. Havonta egy alkalommal, a hónap második péntekén kerül sor az oktatásra. Előadás, szeminárium, készségfejlesztés, módszerdemonstráció, szupervízió.

3.) Képzési díj:
Propedeutika, Klinikai I., Klinikai II. fázis: 180 ezer Ft/félév

A módszerspecifikus képzést a hallgatók az általuk választott akkreditált módszerspecifikus képzőhelyen végzik, ennek képzési díját az adott képzőhely állapítja meg.

4.) Jelentkezési határidő: 2023.11.30.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya (külföldiek esetén érvényes tartózkodási engedély), TAJ kártya, adókártya másolata
 • diploma (amennyiben honosított diplomával rendelkezik, ennek másolatát is kérjük)
 • Orvosi Kamarai tagság igazolása, működési nyilvántartási igazolvány, vagy a nyilvántartásba vétel határozata
 • kitöltött, munkáltatóval aláíratott iratkozási lap
 • kitöltött, az akkreditált képzőhelyekkel, a grémium- és munkahelyi vezetővel (közvetlen felettes) aláíratott képzési terv
 • igazolványkép
 • már megszerzett szakorvosi/szakpszichológusi bizonyítvány(ok)
 • tanulmányi szerződés /amennyiben köt ilyet munkáltatójával
 • munkahelyi támogató nyilatkozat, a gyakorlatok rész/teljes munkaidőben történő letöltéséről.
 • háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakmák esetében működési engedély egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére
 • munkaszerződés vagy egészségügyi szolgálati munkaszerződés (háziorvostan, foglalkozás-orvostan esetében: munkáltatói igazolás, mely tartalmazza a napi vagy heti munkaidőt)
 • munkáltatói igazolás (mely tartalmazza a munkaviszony kezdetét, munkakör megnevezését, havi munkaórák számát)
 • társas vállalkozók, önkéntes segítők esetében az 1.) pontban leírt dokumentumok másolati példányával (ÁNTSZ engedély, cégkivonat)
 • számlakérő adatlap

A jelentkezéshez szükséges iratokat a RENY portálon kell feltölteni.

A szakképzéssel kapcsolatban felmerülő egyéb kérdések esetén kapcsolattartó:
Fortunyák Anita
ügyvivő szakértő
Debreceni Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
T/F: +36 52 255 240
mellék: 56240
e-mail: fortunyak.anita@med.unideb.hu