Magyar Pszichológiai Szemle

A Magyar Pszichológiai Szemle a Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata; magyarországi kutatások eredményeit és alkalmanként külföldi szerzők tanulmányait közli a következő kutatási területeken: általános és fejlődéspszichológia, klinikai, pedagógiai és szociálpszichológia, művészetpszichológia, kriminál-pszichológia stb.

A folyóiratot az Akadémiai Kiadó adja ki, további információ a Kiadó honlapján:
http://akkrt.hu/45/folyoirat/termekek/pszichologia/magyar_pszichologiai_szemle

 

A Magyar Pszichológiai Szemle 2021/1-es száma

FIGYELEM!

 

A Magyar Pszichológiai Szemle 2021/1-es számában négy nemzetközi mérőeszköz adaptációjáról és validálásáról, valamint egy hazai empirikus kutatás eredményeiről tájékozódhatnak és két áttekintő tanulmányt is olvashatnak.

A mostani lapszámtól kezdődően három lapszámon keresztül a magyar pszichológiakutatás elmúlt 30 évének történetével is megismerkedhetnek, az egyes részterületek jeles képviselőinek tollából.

 

 

Iskolai kiégés – már diákkorban? 

Jagodics Balázs, Kóródi Kitti és Szabó Éva (a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének munkatársai) izgalmas tanulmányukban a hazai kutatások fókuszából eddig hiányzó kutatási területre hívják fel a figyelmet, amelyben a Salmela-Aro és munkatársai (2008) által kidolgozott Diák Kiégés Kérdőív (School Burnout Inventory) hazai változatát tesztelték egy 337 fős általános iskolai és egy 738 fős középiskolai mintán. A kutatás többek között az alábbi kérdésekkel foglalkozik: Van-e eltérés a nemek szerint, illetve iskolatípus alapján a diákok kiégési mutatói között? Hogyan befolyásolják a kiégést a tanulmányi eredmények, az önértékelés, és az iskolai kötődés? Mi jellemzi az iskolához kötődő diákokat? Ha érdeklik a diákok iskolai kiégésével kapcsolatos kérdések, mindenképpen lapozza fel a tanulmányt!

 

Milyen előnyei vannak a korai, szimultán módon elsajátított kétnyelvűségnek?

Esik az eső, de azt hiszem, nem esik”. Mit kezdenek a gyerekek az egy állítást és egy ellentétes tartalmú véleményt tartalmazó, ún. Moore-paradoxonos mondatokkal? Milyen kortól ismerik fel/értik meg az inkonzisztens kijelentéseket (pl. „Ez egy fiúbéka, de nem csak az, hanem egy lánybéka is”)? Van-e eltérés ebben egy-és kétnyelvű gyerekek között? Milyen kognitív előnyök származnak a korai, szimultán módon elsajátított kétnyelvűségből? Van-e összefüggés egyrészt a Moore-paradoxonos, illetve logikailag inkonzisztens mondatok megértése között, továbbá a kétnyelvűség típusa és az ilyen jellegű feladatok megoldásában nyújtott teljesítmény között? Ha felkeltették érdeklődését a fenti kérdések, érdemes fellapoznia Bartha Krisztina (Partiumi Keresztény Egyetem) izgalmas tanulmányát a tudatelméleti képességek fejlődéséről, amelyben egy 129 kétnyelvű gyerekből álló mintán végzett kutatás eredményeiről számol be.

 

Hogyan lehet mérni a helyekhez való kötődésünket?

Berze Iván Zsolt és Dúll Andrea (ELTE Ember-Környezet-Tranzakció Intézet munkatársai) kutatásának elsődleges célja a helyidentitást, mint identitásorientációt megfelelően mérő magyar nyelvű kérdőív kialakítása volt. A tanulmány elolvasásával alapos ismeretet szerezhetünk a kérdőív kidolgozásának és validálásának folyamatáról és módszertanáról, továbbá az alábbi izgalmas kérdésekre is választ kaphatunk: Milyen összefüggés van számunkra jelentős helyekhez fűződő kapcsolatunk és pszichológiai jóllétünk között? Milyen szerepet játszanak énfogalmunk megalkotásában a különböző helyekkel való kapcsolataink? Lehetséges-e megalapozott állításokat tennünk a helyidentitás-orientáció más orientációkkal (a személyes, a társas/nyilvános, a kollektív és a kapcsolati) való kapcsolatára vonatkozóan? Milyen eltérések mutathatók ki a magyar és az egyesült államokbeli mintán?

 

Fontos-e a fiatal felnőttek számára az egészség?

Csuka Sára Imola és Rosta-Filep Orsolya (a Semmelweis Egyetem munkatársai), valamint Sallay Viola és Martos Tamás (a Szegedi Tudományegyetem munkatársai) tanulmányukban, a munkafüggőség szempontjából érintett személyekkel készített interjúk témaelemzését végezték el egy 191 fiatal felnőtt mintából álló kérdőíves kutatásukban, rendszerszerű egyéni fejlesztő programok kidolgozásához is megfogalmazva szempontokat. A tanulmányban többek között az alábbi érdekfeszítő kérdéseket vizsgálták: Egészségesebbek leszünk-e attól, ha aktívan keressük ennek módját? Hogyan hat az egészségünkre, ha igyekszünk elkerülni az egészségünket veszélyeztető helyzeteket/tevékenységeket? Van-e az egészséggel kapcsolatos stratégiákban különbség a nemek között? Továbbá: hogy függnek össze egészségcéljaink azzal, ahogy az egészségünket kezeljük?

 

Pozitív addikció-e a munkafüggőség?

Kun Bernadette, Kenyhercz Viktória, Demetrovics Zsolt, Kaló Zsuzsa (az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar munkatársai) és Hamrák Anna (az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar hallgatója) kutatásukban egy korábbi vizsgálatuk alapján a munkafüggőség szempontjából rizikócsoportba tartozó személyeket kerestek fel ismét, és összesen 29 fővel készítettek félig strukturált interjúkat, az egészség és munka kapcsolatát vizsgálva. A tanulmányban ismertetett jelenség mind a felismerés és szűrés, mind az intervenció és prevenció területén is több figyelmet érdemelne. Külön érdekessége a tanulmánynak, hogy hasonló fenomenológiai megközelítésű kutatás még nem zajlott Magyarországon. A kutatás többek között fényt derít az alábbiakra: Befolyásolja-e az egészségünkhöz való hozzáállásunkat a sok munka? Származhat-e egészségügyi problémánk a munkához kapcsolódó túlhajszoltságból? Húzódhatnak-e meg más addikciós hajlamok a munkafüggőség mögött?

 

 

Mitől függ a siker, vagy sikertelenség a felsőoktatási tanulmányok terén?

Kőrössy Judit, Jagodics Balázs, Martos Tamás és Szabó Éva (a Szegedi Tudományegyetem munkatársai) tanulmányukban a Lemorzsolódás Longitudinális Modellje, Bean Hallgatói Kilépés Modellje, a Hallgatói Kilépés Integrált Modellje, illetve Bennett modellje alapján áttekintést nyújtanak, hogy milyen szemléletmódok, fókuszpontok és főbb eredmények jelennek meg a lemorzsolódás témájú pszichológiai és részben szociológiai orientációjú tanulmányokban, amelyekben az alábbi kérdések körvonalazódnak: Miért morzsolódnak le a hallgatók? Milyen pszichológiai változók játszanak szerepet?  Milyen alkalmazkodási mintázatok mutathatók ki a hallgatók körében? Valóban mindenki lemorzsolódik, aki nem fejezi be tanulmányait a formális tanulmányi időre? Veszteségként könyvelhető-e el a néhány éves, diplomával nem záródó felsőoktatásban szerzett tapasztalatot szerzett hallgatók köre? Milyenek a lemorzsolódási arányok az OECD-országokban, az EU-ban, illetve Magyarországon? Mi áll az európai viszonylatban magas magyarországi lemorzsolódási arányok hátterében?

 

 

Pozitívan a mentális betegségekről

Milyen eredményeket érhet el egy olyan, mentális betegekkel foglalkozó program, amely a páciensek erősségeinek és lelki ellenállóképességének erősítésére fókuszál? Hogyan alakítható ki partneri viszony a beteg, mint ügyfél, és a szolgáltató között? Melyek azok az adottságok, amelyek feltérképezése és népszerűsítése segítheti a minél jobb mentálhigiénés egészségkimenetel elérését? Nagy Léna (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar) és Túri Gergő (Semmelweis Egyetem) áttekintő tanulmányukban súlyos mentális betegek gondozásával és egészségfejlesztésével foglalkozó két sikeres nemzetközi program bemutatásán keresztül hívják fel a figyelmet, hogy a költséghatékonyság és a betegek szempontjából való is sikeresség együtt járhat, azzal a nem titkolt céllal, hogy a nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával a hazai programok fejlesztését is segítsék.

 

 

A lapszám megemlékezést is tartalmaz. A hazai szociálpszichológia egyik meghatározó személyiségére, a nemrégiben elhunyt Váriné Szilágyi Ibolyára az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének (ma Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet) volt tudományos tanácsadójára, az MTA doktorára, Kovács Zoltán írásával emlékezünk.

Izgalmas könyvismertetések

A lapszámban három izgalmas könyvismertetést is talál. Michael Tomasello-nak az emberi gondolkodás egyedi aspektusait vizsgáló kötetéről Harmati-Pap Veronika ír, Séra László a Szokolszky Ágnes és Takács István szerkesztésében megjelent Ranschburg Pál Emlékkötetet mutatja be, valamint olvashatjuk A. Gergely András a Szabadság helyett erőszak – Magyar nők 1944-45-ben c. konferencián elhangzó előadásokból szerkesztett konferenciakötetről szóló ismertetőjét.

 

A magyar pszichológiakutatás elmúlt 30 éve: milyen eredmények születtek és kik hozták létre?

Az új, három részből álló sorozat áttekinti a rendszerváltás óta eltelt 30 év magyarországi pszichológiai kutatásainak legfőbb területeit és eredményeit. Ha gyors és átfogó képet akar nyerni az egyes területeken zajló munkákról és a jelentősebb kutatókról, akkor feltétlenül olvassa és kövesse a sorozatot.

Az első részben, a jelen számban Urbán Róbert bevezetőjét követően Pléh Csaba a pszichológiatörténeti, Czigler István a kognitív idegtudományi, Pléh Csaba és Racsmány Mihály a kognitív pszichológiai, Király Ildikó a fejlődéspszichológiai, Csépe Valéria a fejlődés-pszichofiziológiai, végül Bereczkei Tamás és Topál József az evolúciós pszichológiai kutatásokat tekinti át.

 

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Saád Judit szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

 

Amennyiben a 2021/1. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: customerservice@akjournals.com

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

https://akjournals.com/view/journals/0016/76/1/0016.76.issue-1.xml

 

Egyre több cikkünk Open Access, vagyis ingyen is olvasható! Próbálják ki! J

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                                 Saád Judit

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője                 Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                                      pszichoszemle@gmail.com

Megjelent a Magyar Pszichológiai Szemle 2020/4-es száma, amellyel a

75. évfolyam megjelenését és Pléh Csaba volt főszerkesztő 75.születésnapját is ünnepeljük!

FIGYELEM!

A Magyar Pszichológiai Szemle 2020/4-as számában négy empirikus, továbbá két áttekintő tanulmányt és számos izgalmas könyvismertetést olvashatnak.

 

Köszöntő

A lapszámban Fülöp Márta főszerkesztő és Réffy Balázs, az Akadémiai Kiadó igazgatója köszönti a 75 éves Pléh Csabát, aki 17 éven keresztül volt a lap főszerkesztője és további 5 éven át vezette a rendkívül színvonalas Könyvismertetések rovatot.

Szociálisprobléma-megoldó képességek: segíthetnek olyan problémák megoldásában mint a klímaváltozás kezelése, a diabétesz-megelőzés vagy a családon belüli erőszak? 

Bejósolható-e, hogy mi motivál minket a társadalmi nehézségek megoldására vonatkozóan? Hogyan befolyásolják megküzdési stratégiáinkat az életkorunk, a megküzdési stílusunk, illetve a szociálisprobléma képességeink? Összefügg-e az ahogyan a  társas problémákat és ahogyan az egyéni problémáinkat kezeljük? Hasonlóan kezeljük-e azokat a problémákat, amelyekre nagy ráhatással bírunk és azokat, amelyekre kevéssé tudunk hatni? Milyen gyakorlati hasznosulásai lehetnek az ezzel kapcsolatos eredményeknek? Nagy Luca (DE) és Balázs Katalin (DE) a Tervezett Viselkedés Elméletét (TVE, Ajzen, 1991), valamint a megküzdés és szociálisprobléma-megoldás irodalmát alapul vevő, korábbi saját empirikus kutatásukra is építő 275 fős mintán végzett kérdőíves vizsgálatukban ezekre az izgalmas kérdésekre keresik a választ.

Ki vagyok én? Hogyan mérhető az önmagunkról alkotott kép?

Mennyire stabil az énképünk? Milyen tartalmi és strukturális jellemzői vannak? Hogyan mérhetőek?  És mi mindennek a pszichológiai jelentősége? Hargitai Rita (PPKE), Rózsa Sándor (Washington University School of Medicine, KGRE), Hupuczi Ernő (PTE, Magatartástudományi Intézet), Birkás Béla (PTE, Magatartástudományi Intézet), Hartung István (PTE, Magatartástudományi Intézet), Hartungné Somlai Eszter (PTE, Egészségtudományi Kar), Tiringer István (PTE, Magatartástudományi Intézet), Martin László (KE), Kállai János (PTE, Magatartástudományi Intézet) érdekfeszítő tanulmányukban az eddig magyar nyelven nem elérhető Énkép Egyértelműseg Skála (Self-Concept Clarity Scale; SCCS) kérdőív nagy elemszámú egészséges mintán történő hazai adaptációja során szerzett tapasztalatokat adják közre, ezáltal megnyitva az utat egy olyan relatíve rövid mérőeszköz használatához, amely megbízható és érvényes módon teszi lehetővé az énkép strukturális jellemzőjének empirikus vizsgálatát. Az énkép egyértelműségének azonosítása támpontul szolgálhat pszichopatológiai tárgyú alapkutatások mellett a mentális betegek szűrésére, továbbá a terápiás hatékonyság növeléséhez.

Mi határozza meg, hogy mennyire szeretjük a munkánkat és mennyire vagyunk hűségesek a szakmánkhoz?

Hogyan változik a szakmához és a munkatevékenységhez való viszonyunk az idő múlásával? Hogyan befolyásolja az életkor, a szakmában és a munkahelyen eltöltött idő a szakmai elkötelezettséget, a szubjektív pályasikerességet? Milyen kapcsolatban van mindez a munkahelyről való kilépési szándékkal? Hogyan alakul a szakmai énünk életünk során? Mennyire befolyásolják a szakmai sikerességet a személyiségjegyek? Hogyan hatnak a munkaerőpiaci és gazdasági változások a munkavállalói attitűdökre és viselkedésekre? Ezekre és hasonlóan izgalmas kérdésekre keresik a választ egy 1172 fős mintán végzett vizsgálatukban Koltói Lilla (KRE BTK) és Kiss Paszkál (KRE BTK).

Ha jól vagyunk, jobban dolgozunk?

Hogyan hat a munkánkra, ha jól vagyunk? Hogyan segítheti a szervezetek vezetőit az egyéni jólléttel kapcsolatos tudás az emberi erőforrás kedvező felhasználása érdekében? Vajon érvényes-e az eredetileg amerikai kultúrára kidolgozott pszichológiai tőkét mérő skála más kultúrákra alkalmazva is? Kádi Anna (ELTE PPK), Mittich Boglárka (ELTE Pszichológiai Doktori Iskola), Sessler Judit (TTK) és Faragó Klára (ELTE PPK) a pszichológiai tőke Luthans által kidolgozott 24 itemes kérdőívének (PCQ) magyar adaptációját végezte el egy 583 főből álló magyar mintán, ezáltal megalapozva a skála használatát későbbi magyar vizsgálatokban, amelyről részletesen is tájékozódhat, ha fellapozza a tanulmányt.

Egynyelvű – kétnyelvű gyerekek: milyen kapcsolatok vannak a kognitív és nyelvi folyamatok között?

Mi minden kell ahhoz, hogy ellene tudjunk állni a zavaró ingereknek, a megfelelő információkat válasszuk ki és gyorsan alkalmazkodjunk beszéd közben? Hogyan segíti a kétnyelvű gyermekek fejlődését a speciális nyelvhasználati szokásoknak való megfelelés és a két nyelv közötti folyamatos versengés? Mivel járulhat hozzá a kognitív kontrol terén deficitet mutató egynyelvű gyermekek vizsgálatához a kognitív kontrol terén előnnyel rendelkező kétnyelvű gyermekek nyelvi teljesítményének vizsgálata? Hogyan járulnak hozzá az interferenciakutatások a nyelvfejlődési zavart mutató gyermekek nyelvi fejlődésének megértéséhez? Ezekre az izgalmas kérdésekre talál választ, ha elolvassa Rohár Alexandra (ELTE-BGGYK, SZE-AK) és Marton Klára (ELTE-BGGYK, City University of New York) áttekintő tanulmányát, amely az egynyelvű, nyelvfejlődési zavart mutató gyermekek, illetve tipikus fejlődésű kétnyelvű gyermekek nyelvi fejlődését összevető, a kognitív kontrol funkciókra irányuló legújabb kutatásokat mutatja be.

Mi történik, ha megsérül a jövőbeli szándékokra irányuló emlékezetünk?

Mi áll a sikeres prospektív emlékezet (jövőbeli szándékokra irányuló emlékezet, PM)-teljesítmény hátterében? Mit magyaráz a többszörös folyamatok elmélete, illetve az előkészítő figyelmi és emlékezeti folyamatok modellje? Hogyan vizsgálhatjuk a prospektív emlékezetet? Milyen kapcsolat áll fenn a végrehajtó funkciók és a prospektív emlékezet között? Az agy mely területei vesznek részt a PM működésében? Melyek a traumás agysérülés és prospektív emlékezet kapcsolatát vizsgáló legfontosabb empirikus kutatások eredményei az elmúlt 30 évben? Lencsés Anita (BMGE KTT) és Németh Dezső (BMGE KTT, OORI) szakirodalmi áttekintésükben 25 empirikus tanulmányt vizsgáltak meg, amelyek támpontokat adhatnak a rehabilitációs, terápiás munka számára is.

Ezen kívül a lapszámban számos érdekes, a pszichológia-és eszmetörténet, klinikai pszichológia, illetve pedagógiai pszichológia témájú könyvismertetést is talál, valamint egy rendhagyó könyvismertetést Kapás István Pszichoanalízis, ideológia, társadalom c. könyve kapcsán, ahol a szerző beszélgetőtársai a szerkesztő, Parászka Boróka és Pléh Csaba voltak.

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Saád Judit szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

Amennyiben a 2020/4. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: journals@akkrt.hu

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

https://akjournals.com/view/journals/0016/75/4/0016.75.issue-4.xml

 

Egyre több cikkünk Open Access, vagyis ingyen is olvasható! Próbálják ki! J

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                       Saád Judit

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője              Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                             pszichoszemle@gmail.com

A Magyar Pszichológiai Szemle 2020/2-es száma

FIGYELEM!

A Magyar Pszichológiai Szemle 2020/2-es számában három nemzetközi mérőeszköz adaptációjáról és validálásáról, valamint egy hazai empirikus kutatás eredményeiről tájékozódhatnak, továbbá három áttekintő tanulmányt is olvashatnak.

Transzcendencia, értelemkeresés, értelemmegélés

Hogyan mérhetők a vallással kapcsolatos egyéni viszonyulások? Létezik-e reális vallásosság? Milyen összefüggésben van a transzcendencia megélése az értelem-megéléssel? Gergely Bence (KRE BTK), Zábó Virág (KRE BTK), Martos Tamás (SZTE BTK) és Vargha András (KRE BTK, ELTE) a Kritika Utáni Vallásosság skála két dimenzión alapuló kiértékelésével a vallás iránti attitűdöket vizsgálták egy 1417 fős és egy 506 fős mintán, személyorientált statisztikai eljárások segítségével, a valláshoz való személyes viszonyulás differenciáltabb típusait is feltárva.

Familizmus, mint társadalmi állapot

Eltér-e, és ha igen, hogyan a rendszerváltás előtt és után felnövekvő fiatal felnőttek neveléssel kapcsolatos retrospektív észlelése? Van-e jellemző életkori különbség a gyerekkorról szóló emlékekben? Mennyire jellemző a családcentrikusság és a női és férfi szerepek hagyományos megosztása a magyar társadalomra, és hogyan változott mindez a rendszerváltással? A szülői nevelési stílust a fiatalok retrospektív észlelésén keresztül mérő Családi Szocializáció kérdőív kitöltésével felvett izgalmas vizsgálatot két mérési időpontban (2002 és 2018) végezték el a szerzők, Jámbori Szilvia (SZTE) és Kőrössy Judit (SZTE), amelynek eredményeiről tájékozódhat a tanulmány fellapozásával.

 

A virágzás, a hervadás és ami közte van – azaz a Mentális Egészség Kontinuum Skála hazai validálása

Mit takar a mentális egészség fogalma? Mily módon ragadható meg legteljesebben a pszichoszociális működésmód teljes spektruma a Mentális Egészség Két-Kontinuum Modellje alapján? Mennyire mér megbízhatóan a Modell alapján kidolgozott mérőeszköz, a Mentális Egészség Kontinuum Skála (MEKS)? Ha érdeklik a szubjektív jóllét szintet mérő önkitöltős kérdőív hazai bevezetését célzó kutatás részletei, mindenképpen olvassa el Reinhardt Melinda (ELTE, ZESZ), Horváth Zsolt (ELTE), Tóth László (TE) és Kökönyei Gyöngyi (ELTE, MTA SE, SE) tanulmányát, amely bemutatja a Mentális Egészség Kontinuum Skála rövid változata egy 552 fős hazai felnőtt egyetemista mintán való tesztelésének eredményeit.

Az Identitásfejlődés Felmérése Serdülőkorban kérdőív magyar adaptációja

Mit takarnak pontosan az integrált identitás és identitásdiffúzió, az egészséges és patológiás identitásfejlődés fogalmai? Hogy segítheti az AIDA (Assessment of Identity Development in Adolescence; Identitásfejlődés Felmérése Serdülőkorban) kérdőív a személyiségzavarok korai felismerését? Alkalmazhatók-e megbízhatóan az AIDA skálái magyar mintán? Milyen lépésekben zajlott a kérdőív hazai adaptációja és validálása? Rivnyák Adrienn (PTE), Láng András (PTE), Péley Bernadette (PTE), Nagy Gábor (AMEOS Clinic), Nagy Ede (Heidelberg University Hospital), Bona Adrien (PTE) és Goth Kirstin (Psychiatric University Hospitals Basel) az AIDA magyar nyelvre és kultúrára történő adaptációját és pszichometriai jellemzőinek vizsgálatát végezték el egy 522 fős nem klinikai mintán és egy 366 fős almintán, amelyről a tanulmányban olvashatnak.

Fenntartható gazdálkodás – fenntartható mentális egészség

Melyek a közösségi mezőgazdálkodási rendszerek (Community-Supported Agriculture – CSA) legfontosabb jellemzői? Milyen további előnyök származnak a közösségi részvételből? Hogyan hat mindez a mentális egészségünkre? Milyen jótékony hatások azonosíthatók a kísérő folyamatok között? Lehetnek-e összefüggések a fenntartható gazdálkodás és a fenntartható pozitív mentális egészség fogalmai között? Ha felkeltették érdeklődését a fenti kérdések, mindenképpen érdemes fellapoznia Birtalan Ilona Liliána (ELTE), Kis Bernadett (SZTE), és Bárdos György (ELTE) a CSA-részvételt vizsgáló szakirodalmakat a részvétellel járó tapasztalatok, a résztvevőkben kialakuló szubjektív kép szempontjából azonosító, értékelő és szintetizáló tanulmányát.

 

Koraszülöttek nyelvi fejlődése

Milyen kockázati tényezői és lehetséges okai lehetnek az atipikus nyelvi fejlődésnek?  Hogy alkalmazható a korrigált és/vagy kronológiai kor a koraszülöttek nyelvi fejlődésének vizsgálatára? Milyen implikációi lehetnek a nyelvi zavarok pontosabb klasszifikációjának a hazai logopédiai, klinikai és kutatási gyakorlat számára? Varga Zsuzsanna (SE Gyermekklinika, BMGE), Szabó Miklós (SE Gyermekklinika) és Csépe Valéria (MTA Agyi Képalkotó Központ, BMGE, PE) tanulmánya többek között ezekre az izgalmas kérdésekre keresi a választ.

Az IKT-eszközök és gondolkodásmódunk átalakulása

Átalakítja-e a gondolkodásunkat, figyelmünket, emlékezetünket az infokommunikációs (IKT) eszközök használata? Mi lesz a hosszútávú emlékezetünkkel? Mely gondolkodási készségek vannak veszélyben? Hogyan mérsékelhetők a működésünkre gyakorolt negatív hatások? Hogy tudjuk az IKT-eszközök használatából származó előnyöket jól kihasználni? Kimutatható-e összefüggés a személyiségvonások és a problematikus IKT-használat között? Amennyiben a kérdések felkeltették az érdeklődését a fenti kérdések, mindenképpen érdemes elolvasnia Faragó Boglárka (EKE) áttekintő tanulmányát, amely a témában fellelhető nemzetközi empirikus kutatások eredményeit mutatja be.

A lapszám egy megemlékezést is tartalmaz. Erős Ferencre a (MTA) Kognitiv Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos tanácsadójára, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárára, akadémiai doktorra, Indries Krisztián írásával emlékezünk.

Ezen kívül a lapszámban számos izgalmas könyvismertetést is talál, az utóbbi hónapokban frissen megjelent kötetekről! Ferencz Dániel recenzióját a Biblia evolucionista olvasatáról Bata Erzsébet ismertetője követi Vargha András többváltozós statisztikáról szóló könyvéről, majd Pléh Csaba mutatja be a Borgos Anna, Erős Ferenc és Gyimesi Júlia szerkesztésében megjelenő, a politika és az ún. psy-tudományok kapcsolatát taglaló tanulmánykötetet. Szabó Eszter Michael Tomasello-nak az egyedfejlődés elméletével foglalkozó művéről ír összegzést, végezetül Pléh Csaba két-két újonnan megjelent személyiségpszichológiai, illetve pszichológiatörténeti tanulmányt és egy módszertani kötetet ismertet.

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Saád Judit szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

 

Amennyiben a 2020/2. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: journals@akkrt.hu

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

https://akjournals.com/view/journals/0016/75/2/0016.75.issue-2.xml

 

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                                Saád Judit

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője               Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                                     pszichoszemle@gmail.com

A Magyar Pszichológiai Szemle 2020/1-es száma

A Magyar Pszichológiai Szemle 2020/1-es számában a RORSCHACH-TESZT nemzetközi és hazai gyakorlatban való alkalmazása helyének és jövőjének áttekintő rendezésével és a hazai Rorschach-kutatások bemutatásával

MÉREI FERENC,

a klinikai pszichológus szakma alapító tanítómestere születésének 110. évfordulóját ünnepeljük.

 

A Mérei iskola

Hogyan született meg és bontakozott ki a Mérei-iskola? Hogy alakult meg a pszichodráma műhelycsoport? Milyen formában és milyen elvek szerint működött? Milyen volt Mérei Ferenc, mint ember és szakember? Amennyiben a kérdések felkeltették az érdeklődését, mindenképpen érdemes elolvasnia Ajkay KláraBagdy EmőkeDobos EmőkeErdélyi IldikóFalus FerencKapusi GyulaPajor András, a Pszichodráma Műhelycsoport egykori tanítványainak írását, amelyben a mindmáig aktív csoportélet keletkezésére, Mérei Ferenc teremtő és alapító személyiségére emlékeznek a szerzők.

 A tesztek királynője

Milyen volt a Rorschach-teszt útja az ötlettől a megvalósulásig? Mi történt vele Hermann Rorschach halála után? Hogy került a nemzetközi érdeklődés központjába? Mikor volt a Rorschach-teszt fénykora és alkonya? Hogy született újjá? Ha kíváncsi a teszt keletkezésétől következő konfliktusoktól sem mentes időszakra, a teszt jelenére és jósolható jövőjére, ha szeretné végig járni a Rorschach-teszt szakmatörténeti fejlődési útját, ezt itt most megteheti Császár-Nagy Noémi (NKE) kiváló és értő kalauzolásában.

A Rorschach-teszt hazai útja

Hogyan honosodott meg a Rorschach-teszt a hazai pszichodiagnosztikában? Milyen szerepet játszottak a Szondi iskola munkatársai a sajátos magyar Rorschach elemzési rendszer kialakításában? Mi késztette a hazai gyakorlatot az R-PAS új feldolgozási módszerének adaptációs munkáira és miben áll az új módszer várható haszna?

Melyek a Rorschach-teszt azon jellemzői, amelyek kiállták az idők próbáját? Hogyan fejlődött tovább a teszt és vált fokozatosan a kapcsolati dinamika változásainak mérésére is alkalmas mérőeszközzé? Végül: hogy követhető nyomon a Rorschach-teszt szakmai megbecsülése a publikációs aktivitásban? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Császár-Nagy Noémi hiánypótló írása, amely a teszt rendezett és hiteles történeti feldolgozása a hazai alkalmazott lélektani fejlődés kereteibe helyezve.

A Rorschach-teszt hazai szakirodalma

A kötetben helyet kap Bagdy Emőke (KRE) és Császár-Nagy Noémi (NKE) által a Rorschach-teszt hazai alkalmazásáról született írásokból a teljesség igényével összeállított tematikus és időrendi sorrendben közölt bibliográfiája.

A Rorschach-teszt reneszánsza

Milyen előnyei és lehetőségei vannak a Rorschach-teszt új jelölési és feldolgozási módszere alkalmazásának? Mik az R-Pas jellemzői? Hogy biztosíthatja a Rorschach-teszt további fejlesztéseit? Nagy Zsófia (Pszichoszomatikus Ambulancia) és Császár-Nagy Noémi (NKE) írásukban bemutatják a hazai pszichológia gyakorlat számára ismeretlen R-PAS, Rorschach Teljesítményértékelő Rendszert, amely ígéretes szerepet játszik a Rorschach-módszer alkalmazásában, fennmaradásában és fejlődésében.

Revízió és standard

Hogyan vihető tovább a Mérei-Rorschach hagyomány egy új magyar standard létrehozásával? Hogy épült fel az ezt célzó kutatás? Mik voltak a legfontosabb jelölési alapelvek, kiegészítések, változtatások? Milyen újonnan kidolgozott jelek kerültek a rendszerbe? Mik voltak a statisztikai feldolgozás lépései? Melyek a legfontosabb eredmények? Ha érdeklik a válaszok, mindenképpen olvassa el Molnár Ferenc (SZTE, ÁOK) írását a magyar Rorschach-kutatásban hiánypótlónak számító revíziós munkájáról és annak standardizálási eredményéről.

A Rorschach-teszt legszimpatikusabb táblája

Mik a különlegességei a Rorschach-teszt X. táblájának? Miből tevődik össze a X. tábla felszólító jellege? Milyen nemzetközi és hazai kutatások léteznek a Rorschach-teszt felszólító jellegével kapcsolatban? Milyen eredmények adódtak a Mérei vizsgálatot megismétlő kutatásban? Mik a tábla percepciót befolyásoló tulajdonságai? Többek között ezeket a kérdéseket is taglalják Miskei Anikó (KRE), Bagdy Emőke (KRE) és Vargha András (KRE) a X. Rorschach-tábla felszólító jellegének érvényességét ellenőrző kutatásuk ismertetésében.

 Krónikus fájdalom szindróma a Rorschach-teszt tükrében

Melyek a krónikus fájdalomban szenvedő betegekre, illetve betegség nélküli emberekre jellemző személyiségdinamikai erők és jellegzetes működésmódok? Hogyan használható fel ehhez a Rorschach-teszt? Milyen feladatok körvonalazódnak a rehabilitáció számára az eredmények alapján? Ezekre az izgalmas kérdésekre keresi a választ Császár-Nagy Noémi (NKE), Lovas Éva (Pszichoszomatikus Ambulancia), Takács Szabolcs (KRE) és Nagy Zsófia (Pszichoszomatikus Ambulancia) írása, amely a krónikus fájdalom szindrómában szenvedő beteg személyiségjellemzőinek elemzésére vállalkozik, a rehabilitáció kulcsát vizsgálva a Rorschach komplex és átfogó személyiségvizsgálat alkalmazásával.

 Álláskeresés a Rorschach-próba tükrében

Milyen változások mennek végbe a személyiségben az átmeneti munkanélküliség és az álláskeresés helyzete következtében? Melyek azok a személyiségi erők és képességek, amelyek lehetővé teszik a helyzetből fakadó nehézségekkel való sikeres megküzdést? Hogyan használhatók fel az eredmények a rehabilitációban? Ha érdeklik ezek a kérdések, mindenképpen érdemes fellapoznia Nagy Zsófia (Pszichoszomatikus Ambulancia), Lovas Éva (Pszichoszomatikus Ambulancia), Takács Szabolcs (KRE) és Császár-Nagy Noémi (NKE) 1130 fős mintán felvett retrospektív vizsgálatáról szóló tanulmányát, amely a Rorschach komplex személyiségvizsgálat módszerével keres válaszokat a fenti kérdésekre.

 Mit mondanak el a pár-és családi kapcsolatokról a közös helyzetben felvett feleletek?

Hogyan tartjuk fenn kapcsolatainkat a visszatérő, jellegzetes viszonymintákban? Milyen rejtett szükségleteket és elrejtett érzelmeket és indulatokat hozhat a felszínre az üzenettartalmak szimbolikus nyelve? Hogyan elemezhetők az interakciók mindkét szinten? És milyen lehetőséget nyújt ezek feltárására a Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) jegyzőkönyveinek egy új feldolgozási módszere, a processzometria? Ha ezek a kérdések feleltették az érdeklődését, mindenképpen érdemes fellapoznia Bagdy Emőke (KRE) írását, amely bepillantást nyújt ennek az új módszernek az alkalmazásába, és megmutatja, hogy az egyszeri kapcsolati viszonyminták „komputertomográfiás”, rétegeire bontott, finom elemzése és a kommunikáció „hogyan” -jának es üzeneti tartalmának együttes vizsgálata milyen módon segíthet hozzá a lelki mélységet bevilágító felismerésekhez.

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Saád Judit szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

 

Amennyiben a 2020/1. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: customerservice@akjournals.com

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

https://akjournals.com/view/journals/0016/75/1/0016.75.issue-1.xml

 

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                       Saád Judit

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője              Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                             pszichoszemle@gmail.com

 

Megjelent a Magyar Pszichológiai Szemle 2019/3-as száma!

FIGYELEM!
A Magyar Pszichológiai Szemle 2019/3-as száma olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek a POZITÍV PSZICHOLÓGIA tematikáján belül születtek.
A tanulmányok együttese
OLÁH ATTILA
a Magyar Pszichológiai Szemlét tulajdonló Magyar Pszichológiai Társaság volt elnökének 70. születésnapját ünnepli.

Vajon pozitív-e a pozitív pszichológia jövője?

Meghatározott-e genetikailag a boldogságalapszintünk? Lehetséges-e a pozitív élmények tudatos szabályozásán keresztül a jóllét tartós növelése? Mik azok a pozitív pszichológiai intervenciók? Mennyire lehetnek hatékonyak és van-e hosszabb távú eredményességük?

Nagy Henriett (ELTE) tanulmánya néhány újabb kutatási eredményt és kritikai észrevételt mutat be a pozitív pszichológia elméleti hagyományaihoz és alkalmazási lehetőségeihez kapcsolódóan, amelyek az irányzat jövőjének alakulását befolyásolhatják. Amennyiben kíváncsi a válaszokra, ezt a cikket mindenképpen érdemes kézbe vennie.


Jó-e ha egy serdülő élsportoló perfekcionista?

Mi az a perfekcionizmus paradoxon? Kit tekinthetünk perfekcionistának? Hogy lehet kiküszöbölni a perfekcionizmus teljesítménygyengítő hatásait élsportolók esetében? Vajon magasabb jólléttel jellemezhetők az adaptív perfekcionista élsportolók, nem élsportoló társaikhoz képest?  Ha kíváncsi a válaszokra, továbbá érdeklik egy izgalmas hazai, serdülő élsportolók körében végzett friss (2017. január-2018. január között folyó) empirikus vizsgálat eredményei, feltétlenül olvassa el Reinhardt Melinda (ELTE), Tóth László (ZESZ) és Kenneth G. Rice (TE) tanulmányát.

Mérhető-e tudományosan megbízható módon a boldogság 10-14 éves korban?  

Hogy lehet a gyermekek szubjektív jóllétét és a mentális egészségét mérni? Miért is fontos ezek mérése az iskolában? Ha kíváncsi az iskolai környezetben alkalmazható gyerekboldogság kérdőív, illetve egy felnőtt magyar mentális egészség teszt magyarra adaptálásának leírására, és a 10-14 éves magyar iskolás korosztályra adaptált teszt méréseinek eredményeire, érdemes fellapoznia Vargha András (KGE), Török Regina (KGE), Diósi Karola (KGE, ELTE) és Oláh Attila (ELTE) tanulmányát.

Flow-t tapasztal társas helyzetben? Mi következik ebből?  

Magyaródi Tímea (ELTE) online kérdőíves kutatásában a társas helyzetben tapasztalt flow élmény boldogságorientációkhoz való kapcsolódását vizsgálja, az alábbi kérdésekre keresve a választ: Milyen összefüggés van a társas helyzetben tapasztalt flow és a jóllét különböző dimenziói között? Van-e számottevő különbség az örömteli és jelentésteli életet élő csoportok között a flow élmény gyakorisága és társas helyzetben átélt szubjektív dimenziói vonatkozásában, illetve az üres és teljes életet élők között? Milyen egyéb dimenziók mentén tehető meg az összehasonlítás? Ha érdeklik ezek az izgalmas kérdések, Magyaródi Tímea tanulmányát mindenképpen olvassa el.

 

Test-képek a pozitív pszichológiában és mi az, hogy testpozitív mozgalom?

Miként jelenik meg, és milyen helyet foglal el a pozitív pszichológiai elméletalkotásban és gyakorlatban a testkép? Mi az az „embodiment” és milyen mérőeszközei vannak a testértékelésnek? Milyen dilemmái vannak a testpozitív mozgalmaknak és milyen szerepet játszik ebben a közösségi média? Milyen jövője van a pozitív testkép kutatásának? Csabai Márta (SZTE) áttekintő tanulmánya mindezekre az izgalmas kérdésekre válaszol.

Hogyan szabályozhatjuk sikeresen az érzelmeinket? Hol követjük el a hibát, ha nem sikerül?

Kökönyei Gyöngyi (ELTE, SE) és Kocsel Natália (ELTE, SE) többek között az alábbi kérdéseket járja körül: Mi a különbség az érzelemszabályozás és az érzelemfókuszú megküzdés között? Milyen stratégiákkal, milyen képességek és készségek birtokában tudjuk hatékonyan kezelni érzelmeinket? Hogyan befolyásolhatjuk érzelmi élményeinket? Milyen szakaszai és alfolyamatai vannak az érzelemszabályozásnak és hol léphetnek fel hibák a rendszerben? Hogyan ötvözhetők az érzelemszabályozás folyamataira irányuló kutatások és az érzelmi intelligencia-kutatások? Ha felkeltették érdeklődését a fenti kérdések, feltétlenül ajánljuk, hogy olvassa el ezt a cikket.

Hozzásegítenek-e a boldogsághoz a nárcisztikus vonások?

Engyel Márton (ELTE) áttekintő tanulmányából megtudhatjuk, hogy milyen pozitív és negatív következményekkel járhat a nárcisztikus működésmód. Továbbá, hogy mennyire költséges a nárciszizmus? Mik a jellegzetességei a grandiózus, illetve a sérülékeny nárcizmusnak? Hogy korrigálható a narcisztikus személy pozitív önbemutatása? Hogy viszonyul a nárciszizmus az autonómia, kompetencia és kapcsolódás alapvető szükségleteihez? Ezekre az izgalmas kérdésekre kaphat választ, aki fellapozza a tanulmányt.

A weboldalaktól a csevegőrobot terapeutákig, azaz mit várhatunk a pozitív technológia irányzatától?

Amennyiben érdeklik a digitális jólléttel kapcsolatos kutatások és legfrissebb eredmények, olvassa el Szondy Máté áttekintő tanulmányát, amelyben többek között az alábbi kérdésekre találhatunk választ: Hogy tudjuk kihasználni az új technológiák adta lehetőségeket, elkerülve a bennük rejlő veszélyeket? Hogy segíthetik ezek a technológiák a rehabilitáció és a pszichoterápia folyamatát, illetve a különféle pozitív érzelmek és állapotok létrejöttét? Mi az a technostressz? Milyen területek állnak jelenleg a pozitív technológia irányzat érdeklődésének homlokterében? Képesek-e a technológiai eszközök pozitív érzelmeket és állapotokat ösztönözni? Hogyan csökkenthetők az új technológia káros hatásai?

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Saád Judit szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

 

Amennyiben a 2019/3. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: journals@akkrt.hu

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

https://akademiai.com/toc/0016/74/3

 

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                       Saád Judit

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője              Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                      

Megjelent a Magyar Pszichológiai Szemle 2019/2-es száma!

 

A diszlexiásoknak más az arc-és tárgyfelismerése? Összefügg az olvasás elsajátítása az arc- és tárgyfelismeréssel?

Oláh Adrienn Réka (BMGE) és Németh Kornél (BMGE) írásukban többek között az alábbi kérdésekre keresik a választ: Milyen funkcionális- és strukturális agyi eltérések mutathatók ki a diszlexiában? Hogyan érhető tetten az agyi újrahasznosítás az evolúciós léptékben mérve „fiatalnak” számító olvasás feltalálása kapcsán? Hogy függ össze az olvasás elsajátítása az arc-és tárgyfelismerésünkkel? Hogyan hat az írni-olvasni tudás a vizuális felismerés féltekei specializációjára? Ha mindezek felkeltették az érdeklődését, vagy ha esetleg arra kíváncsi, hogy milyen gyakorlati célok fogalmazhatók meg mindebből a jövő vizsgálatai számára, akkor feltétlenül ajánljuk, hogy olvassa el az Arcfeldolgozási folyamatok fejlődési diszlexiában c. cikket.

 A bűnelkövetői narratívák és az érzelmek. A Bosszúálló, a Profi, a Tragikus hős, és az Áldozat  – mást éreznek?

Mit érez egy bűnelkövető a bűncselekmény elkövetése során? Hogy függ össze az identitás-konstruálás az érzelmekkel? Mitől függ, hogy a bűnelkövető képes-e a negatív eseményeket pozitívvá formálni? Milyen érzelmek társulnak a különböző bűncselekménytípusokhoz? Kovács Zsuzsanna (VMBVI),, Dr. Boros János (PPKE), Patyi Dániel (KDOBVI) és Szucsáki Melinda (BvOP) bűnözői életnarratívák vizsgálatával arra keresték a választ, hogy hogyan segíthetik mindezen felismerések a társadalmi visszailleszkedést, a rehabilitáció folyamatát, amelyekről „A bűnözői életnarratíva konstrukciói és kapcsolatuk az érzelmekkel c. cikkben olvashat.

A sportháromszög dinamikája – Azaz hogyan befolyásolja a fiatal sportolókat az edzővel, szülőkkel való kapcsolat?

Kovács Krisztina (TE), Gyömbér Noémi (TE), Kelemen Ákos (Torony Sportegylet), Fodorné Földi Rita (KRE) az utánpótláskorú sportolók körében végzett kérdőíves kutatásukban azt vizsgálták, hogy mi befolyásolja, hogy a fiatal sportoló hosszú távon megmaradjon a sportágában. Hogyan befolyásolja őket az edző-szülő, szülő-sportoló, szülő-edző kapcsolat? Milyen összefüggések vannak a kompetencia és autonómia érzése, illetve ennek támogatása között? Az edzői vagy a szülői oldal hatása az erősebb? Miként változik az autonómia és célorientáció kapcsolata? Hogyan lehet segíteni a résztvevőket abban, hogy a sportoló egy egészséges és eredményes sportolói karriert mondhasson magáénak? Néhány kérdés, amelyekre megtalálja a választ Az észlelt autonómia támogatás hatása a teljesítés célokra utánpótlás karate korosztályoknál c. írásban.

 Mennyiben virtuális a virtuális valóság?

Hogyan fokozható a komputer és ember interakciójának valóságtartalma? Nézőként, vagy szereplőként veszünk-e részt a virtuális valóságban? Mi is az a cybersickness? Hogyan mérhető a virtuális valóságban való jelenlétérzés? Hogy jelenik meg a személyes identitás? Létezik-e egy időben két különböző típusú valóság? Milyen lehetőségei vannak a virtuális valóság alkalmazásának az oktatásban, a pszichoterápiában? Kállai János (PTE ÁK, PTE BTK) ezekre a kérdésekre keresi a választ A komputer által létrehozott virtuális valóság pszichológiai mechanizmusai: téri reprezentációs sajátosságok c. áttekintő tanulmányában.

Milyen sajátosságai vannak a vak gyermekek nyelv-és beszédfejlődésének és mi áll ezek hátterében?

Pajor Emese (BGGYK), Beke Anna Mária (SE) és Csépe Valéria (MTA TTK) egy kevéssé kutatott és feltárt területet vizsgálnak írásukban. Milyen hatással van a vizualitás hiánya a nyelvfejlődésre? Milyen eltérések tapasztalhatók a vak gyermekek nyelvfejlődésében a látó gyermekekéhez képest? Milyen nyelvelsajátítási stratégiákat alkalmaznak a vak gyermekek? Mi a környezet szerepe a vak gyermekek nyelv-és beszédelsajátításában? Hogyan alakulnak a nyelvfejlődésben mutatkozó eltérések a gyermekek növekedésével? És mi a helyzet a felnőttkorban?

Ha kíváncsi arra, hogy milyen válaszokat adnak a szerzők a fenti kérdésekre, olvassa el a Vak gyermekek nyelv-és beszédfejlődésének sajátos vonásai és háttere c. cikket.

Mi az a társas pragmatikai kommunikációs zavar?

Svindt Veronika (MTA NYI) írása az első hazai kísérlet a kutatásban és gyógypedagógiai gyakorlatban mindezidáig kevés figyelmet kapó, 2013-ban bevezetett új diagnosztikai kategória, a társas (pragmatikai) kommunikációs zavar specifikus természetének bemutatására. Mi vezetett az önálló diagnosztikai kategória megszületéséhez? Melyek a társas pragmatikai kommunikációs zavar diagnosztikai kritériumai? Milyen szűrő- és diagnosztikai eljárások léteznek a pragmatikai nehézségek felmérésére? Ezen kérdésekre keresi a választ az áttekintő tanulmány.

Megváltozik-e a figyelmünk a fenyegető ingerek hatására? 

Zsidó N. András (PTE) áttekintő tanulmányából többek között megtudhatjuk, hogy milyen figyelmi torzítások fordulnak elő fenyegető ingerek hatására? Milyen idegrendszeri tényezők állhatnak ezek hátterében? Vajon a fenyegető ingerek segítik vagy hátráltatják a további figyelmi folyamatokat? Mely faktorok köthetők az észlelő személyéhez? Miként segíthetnek a fenyegető ingerek hatásaira vonatkozó kérdések megválaszolásában az idősek körében végzett vizsgálatok? Milyen kompenzációs hatása lehet a fenyegető ingereknek a kognitív rendszerre? Amennyiben a fenti kérdések felkeltették az érdeklődését, érdemes elolvasnia az „A fenyegető ingerek hatására fellépő figyelmi torzítások és változások a fenntartott figyelmi folyamatokban” c. cikket.

Születésnapi interjú az űrpszichológussal

A számban ezen kívül Balázs László, az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a hazai űrpszichológiai kutatások megalapítója 70. születésnapja tiszteletére egy újabb nagyívű tudományos életutat bemutató interjú kapott helyet, melyet Fülöp Márta készített „Hogyan lettem űrpszichológus?címmel. Ha érdekli, hogy milyen módon lehet kognitív kísérleteket folytatni az űrben, akkor feltétlenül olvassa el az interjút!

“Aranyoklevelesek”: kik végeztek az ELTE pszichológia szakán 50 évvel ezelőtt?

Ugyancsak ebben a lapszámban olvashatjuk Dúll Andrea, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának általános dékánhelyettese ünnepi beszédét, amely az ELTE Ünnepi Közgyűlésén hangzott el az „Aranyokleveles pszichológusok” jubileumi oklevelek adományozása alkalmából.

 Végezetül a számban számos elmélyülten elemző könyvismertetést is talál!

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Saád Judit szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

Amennyiben a 2019/2. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: journals@akkrt.hu

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

https://akademiai.com/toc/0016/74/2

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                       Saád Judit

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője            Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                             pszichoszemle@gmail.com

 

Megjelent a Magyar Pszichológiai Szemle 2019/1-es száma!

INTERAKCIÓS SZEMLÉLETŰ HIPNÓZISKUTATÁSOK

A tematikus szám szerkesztői: Költő András és Józsa Emese

Interakciós szemléletű hipnóziskutatás: a hipnózis szociál-pszichobiológiai modelljének kísérleti háttere

Az 1980-as évektől kezdve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működő Hipnóziskutató Laboratórium olyan komplex vizsgálati paradigmát alkalmaz, amely a hipnotizált személy és a hipnotizőr viselkedéses, élménybeli, élettani és kapcsolati jellemzőit egyszerre, a két résztvevő közötti interakció fényében vizsgálja. Ezt a paradigmát – és az alapjául szolgáló szociál-pszichobiológiai hipnózismodellt – mutatja be a tematikus szám első tanulmánya, Bányai Éva (ELTE) írása. Bár az interakciós szempontú megközelítés idő- és munkaigényes, gyökeresen megújította mind a hipnózis elméleti, mind gyakorlati vonatkozásait, így a hipnózis terápiás alkalmazását is.

A Tudat Fenomenológiája Kérdőív magyar változatával szerzett tapasztalatok

Józsa Emese (ELTE), Költő András (ELTE; National University of Ireland Galway), Bányai Éva (ELTE) és Varga Katalin (ELTE) tanulmánya a Tudat Fenomenológiája Kérdőív (Pekala 1982, 1991) magyar adaptációját és a kérdőív alkalmazásával kapott eredményeket foglalja össze. A kérdőív a tudat módosulásának mértékét és a szubjektív élmények mintázatát méri, és nem csupán hipnózisban, hanem bármilyen más helyzetben is alkalmazható, ahol a tudatállapot módosulására számítunk, így lehetővé teszi a különféle módszerekkel létrehozott vagy spontán kialakuló módosult tudatállapotok szubjektív élményeinek összehasonlítását is. Felhasználási lehetőségeit irodalmi összefoglalóval és kutatócsoportunk korábbi eredményeiből származó példákkal szemléltetjük. Kutatócsoportunknak a kérdőívvel hipnózishelyzetben kapott eredményei közül az interakciós szemlélet szempontjából kiemelkedő, hogy a szubjektív élmények szintjén a hipnotizőrök ugyanolyan mértékű tudatállapot-módosulásról számolnak be, mint az alanyok.

Hipnotizőrök archaikus bevonódásának vizsgálata

Az alany hipnotizőrrel kapcsolatos áttételi érzelmi bevonódásának mérésére szolgáló Archaikus Bevonódási Skála már régóta rendelkezésünkre áll, azonban a hipnózis interaktív megközelítése alapján a hipnotizőr ilyen jellegű élményeinek mérésére is szükség van. Bányai Éva (ELTE), Józsa Emese (ELTE) és Költő András (ELTE; National University of Ireland Galway) tanulmánya az erre a célra általunk kialakított hipnotizőri Archaikus Bevonódási Skála bemutatását szolgálja, mely megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkezik. A két skála alkalmazásával lehetővé vált az alanyok és hipnotizőrök archaikus bevonódásának összevetése, mely nagyfokú hasonlóságra mutatott rá, míg az egyes hipnotizőrök archaikus bevonódása szignifikáns különbségeket mutatott. Eredményeink arra utalnak, hogy az alanyok hasonló erősségű archaikus bevonódást élnek át különböző hipnotizőrökkel, az egyes hipnotizőrök érzelmi viszonyulása azonban jelentősen eltérhet más-más alannyal végzett laboratóriumi hipnózisok során. Ez a megfigyelés fontos adalékokat szolgáltat a hipnoterápiás kapcsolat jobb megértéséhez is.

A felnőttkori hipnotikus fogékonyság fejlődési és szocializációs meghatározói

Az alany és a hipnotizőr közötti kapcsolat bizonyos értelemben „újraéleszti” a gyermek–szülő viszonyt. Például a hipnoterapeuta (öntudatlanul vagy tudatosan) anyai vagy apai jellegű hipnózis-stílust alkalmazhat különböző klienseivel. Ennek ellenére keveset tudunk arról, hogy az alany szüleivel kapcsolatos emlékei befolyásolják-e hipnózisba való bevonódását. Költő András (ELTE; National University of Ireland Galway), Józsa Emese (ELTE) és Bányai Éva (ELTE) tanulmánya azokat a vizsgálatokat foglalja össze, amelyekben munkacsoportunk az alanyok szüleik nevelési stílusára vonatkozó emlékek és a viselkedéses, fenomenológiai és kapcsolati hipnózis-dimenziók kapcsolatát elemezte. A szigorú, hideg, büntető szülőket felidéző alanyok félelemtelibb helyzetként élték meg a hipnózist, és igyekeztek elkerülni, hogy a hipnotizőr elégedetlen legyen velük. Ezeket az összefüggéseket azonban részben az alexitímiás érzelemfeldolgozás – az érzelmek azonosításának nehézsége – mediálja. A hipnoterápia megtervezéséhez segítséget jelenthet, ha a terapeuta az intervenciók megtervezése előtt felméri a kliens szüleivel kapcsolatos emlékeit.

Új kutatási eredmények aktív-éber hipnózisban: fenomenológiai, fiziológiai és endokrin elemzések

Bányai Éva az 1970-es években, Ernest R. Hilgard Stanford egyetemi hipnózis-laboratóriumában dolgozta ki az aktív-éber hipnózist, amivel bebizonyította, hogy hipnotikus módosult tudatállapot nem csak a hagyományos, relaxáción alapuló módszerrel, de aktivitás fokozásával is létrehozható. Számos vizsgálat bebizonyította, hogy relaxáció hipnózis során – különösen a közepes és erős fogékonyságú alanyok esetén – jelentős elmozdulás történik mind az alany, mind a hipnotizőr  agyféltekei aktivitásában és pszichoendokrin folyamataiban. Kasos Enikő (ELTE), Kasos Krisztián (ELTE), Józsa Emese (ELTE), Költő András (ELTE; National University of Ireland Galway), Bányai Éva (ELTE) és Varga Katalin (ELTE) ebben a tanulmányban olyan vizsgálatokat mutatnak be, amelyek az elektrodermális aktivitás és az oxitocin- és kortizolszint elemzése révén alátámasztják, hogy az aktív-éber hipnózisban is megjelennek hasonló központi idegrendszeri és hormonális változások. Ezek erőssége összefügg az alany hipnábilitásával és a módosult tudatállapot fenomenológiájával. Eredményeik alátámasztják, hogy az aktív-éber hipnózis is előidézi a hagyományos hipnózisban talált, kölcsönös idegélettani és endokrin változásokat, s így a hipnoterápia fontos eszköze lehet.

A hipnotikus interakciók fenomenológiája

Varga Katalin (ELTE) tanulmánya elméleti megfontolásokat és empirikus adatokat mutat be a hipnotikus interakció résztvevői által átélt szubjektív élmények párhuzamos feldolgozásával kapcsolatban. Mindennek eredményeként a hipnotizőr és alanya élményeinek jellegzetes egybecsengése alapján a fenomenológiai szinkront is az interakciós szinkronjelenségek körébe sorolhatjuk. A hipnózis szakirodalmán belül azonban még várat magára az áttörés az élmény-dimenzió kellő súlyú képviseletében. Ennek éppen az az egyik oka, hogy egyelőre nagyon kevés empirikus kutatás van ezen a téren. Laboratóriumunknak a tanulmányban bemutatott nemzetközileg is elismert, ígéretes eredményei tehát hiánypótlónak tekinthetők. A modern anya-gyerek kutatásokat figyelembe véve a tanulmány konklúziója, hogy a hipnózis a kedvezőtlen korai élmények korrigálásának hatékony terápiás eszköze lehet.

Amennyiben a 2019/1. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: journals@akkrt.hu

A különszám cikkei letölthetőek az alábbi linken keresztül:

www.akademiai.comhttps://akademiai.com/toc/0016/74/1

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                       Saád Judit

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője              Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                             pszichoszemle@gmail.com

Megjelent a Magyar Pszichológiai Szemle 2018/4-es száma!

Hogyan gondolkodik egy magyar tanuló a kortársbántalmazásról (bullying)?

Vajon hány szót használ egy magyar tanuló a kortársbántalmazás jelenségére? Hogyan látja az áldozat és az elkövető szerepét? Miben látja a jelenség okát? És hogy ítéli meg a következményeit? Hol húzza meg az ugratás és a bullying határát? Többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ a szerzők, Várnai Dóra Eszter (ELTE), Jármi Éva (ELTE), Arnold Petra (ELTE), Demetrovics Zsolt (ELTE), Németh Ágnes (ELTE), Kökönyei Gyöngyi (ELTE, SOTE), és Örkényi Ágota (ELTE) egy nemzetközi kutatás keretein belül végzett vizsgálatukban. A cikk a tudományos és laikus értelmezések, valamint a téma hazai és nemzetközi kutatás-módszertanainak összevetésével a bullying fogalmának pontosabb értelmezéséhez és ezáltal a hazai kutatástervezés, szakmai párbeszéd és a témáról való egységes gondolkodás elősegítéséhez kíván hozzájárulni.

Egy friss kutatás eredményei a hazai felnőttnépesség droghasználatáról

Paksi Borbála (ELTE), Demetrovics Zsolt (ELTE), Magi Anna (ELTE) és Felvinczi Katalin (ELTE) tanulmányukban a felnőtt népesség droghasználatának 2015-ös felmérése eredményéről számolnak be. Ha érdeklik a hazai droghasználat-kutatás legújabb eredményei, kíváncsi, hogy mik az egyes korosztályokban mutatkozó rizikófaktorok, az észlelt hozzáférés, észlelt fogyasztás és fogyasztásnak való kitettség összefüggései, hogy mely társadalmi-demográfiai, illetve pszichológiai jellemzők gyakorolnak hatást a tiltottdrog használat előfordulására, vagy a drogjelenség percepciója és a valós droghasználat közti összefüggésekre kíváncsi, mindenképpen olvassa el a cikket.

Önvizsgálat a tudományos pszichológiában

Szokolszky Ágnes (SZTE) írása kíméletlen alapossággal tárja fel a pszichológia 2000-es évek elején kibontakozó válságfolyamatait, azok okait és szimptómáit. A tudományos csalásoktól kezdve a vitatható kutatási eljárásokon keresztül a rossz praxisok elterjedtségéig széles a paletta.

Amennyiben érdeklik a híres/hírhedt esetek, az okok és magyarázatok, vagy kíváncsi arra, hogy milyen tanulságot von le mindebből a szerző, és hosszú távon milyen lehetőséget lát a felsorolt problémák orvoslására, ezt a cikket mindenképpen érdemes kézbe vennie.

Zsugorodó társadalmak – és ami mögötte van

Vajon milyen a saját elhatározásból gyermektelen nők helyzete pszichológiai szempontból? Milyen személyiségjellemzők, motivációk és fejlődéslélektani sajátosságok, szociálpszichológiai hatások állnak a háttérben? Milyen definíciókat ismer a szakirodalom, milyen nemzetközi és hazai kutatások léteznek a témában? És mi a helyzet a saját elhatározásból gyermektelen férfiakkal? Ezekre az izgalmas kérdésekre kísérel meg választ adni Kis Andrea (Debreceni Egyetem) alapos és átfogó szakirodalmi áttekintésében.

Hol vagyunk otthon? Hol vagyunk otthontalanok? A hajléktalanság pszichológiájának új értelmezése

Kántor Árpád (ELTE) és Dúll Andrea (ELTE) tanulmányában a hajléktalanság-kutatás történetének, modelljeinek, és a hajléktalanság-pszichológia hiányosságainak bemutatását követően az otthon fogalmának környezetpszichológiai megközelítéséből kiindulva, a kontinuum-elméletek alapján a hajléktalanság értelmezésének új perspektíváit tárja fel. Mitől érezzük magunkat otthon? Hányféle lelki otthon létezik? Mik a lelki otthontalanná válás lehetséges okai? Kortünet-e az otthon élményének elvesztése? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphat választ, ha elolvassa a tanulmányt.

Sikeresség, fogyatékosság, újragondolás – az evolúciós pszichológia a „konszolidálódás” útján

Bereczkei Tamás (PTE) tanulmánya, amely a Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlésén elhangzott Kardos Lajos-emlékelőadásának összegzése, az evolúciós pszichológia 25. évfordulója kapcsán olyan kérdésekre keresi a választ, mint: Hogyan tudja megőrizni az irányzat a hitelességét? Milyen válaszok születtek a korábban elhangzott kritikákra? Milyen átrendeződések mentek végbe az elmúlt évtizedben az evolúciós pszichológián belül? Mi az a Machiavelli intelligencia hipotézis és milyen magyarázatokat kínál az evolúciós pszichológia? Milyen sikeres magyarázó modellek köszönhetők az irányzatnak? Néhány kérdés, amelyekre megtalálja a választ a cikkben!

A számban ezen kívül számos könyvismertetést is talál többek között Borgos Anna új könyvéről, amely a nők szerepét mutatja be a pszichonalízisben, Huszár Ágnes írt kitűnő recenziót!

Végezetül egy reflexió olvasható „Karácsony Sándor és a magyar pszichológia” c. konferenciakötet Pléh Csaba által készített recenziójáról, a kötet szerkesztője, Lányi Gusztáv tollából.

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Dorner László szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

 

Amennyiben a 2018/4. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: journals@akkrt.hu

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

https://akademiai.com/toc/0016/73/4

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                                Dorner László

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője                     Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                                     pszichoszemle@gmail.com

 

Kedves Érdeklődők,

MEGJELENT

A

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 73. évfolyamának 3. száma

2018/3 szám tartalomjegyzéke és a cikkek tartalmának rövid összefoglalása a tartalomjegyzék alatt!

Eredeti közlemények:

 • Horváth Mária Dóra, Szegedi Hallgató Emese, Csábi Eszter: Vizuális ingerek figyelemelterelő hatásának vizsgálata vezetést szimuláló feladat során
 • Fenyves Laura, Bányai-Nagy Henriett: Az érzelmi intelligencia összefüggései az álomjellemzőkkel, az alexitímiával és a globális jólléttel
 • Fényszárosi Éva, Sallay Viola, Matuszka Balázs, Martos Tamás: Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – személy-orientált elemzés
 • Berze Iván Zsolt, Dúll Andrea: A helyidentitás mint identitásorientáció?

Szemle:

 • Balázs Katalin, Bakó Panna, Gerhát Réka: A meggyőzési tudatosság – A pszichológia mostoha gyermeke
 • Szabó Lajos: A vallás kognitív elméletei- áttekintés
 • Csenki Laura, Jambrik Máté: A Világjáték-teszt történeti bemutatása

Recenziók:

 • Noam Chomsky Miféle teremtmények vagyunk? (Szabó Eszter)
 • Hámori Eszter: A korai kapcsolat zavarai. Pszichoanalízis, kötődéselmélet és csecsemőkutatás a korai kapcsolati patológiák megértésében. (Boross Ottilia)
 • Brady Wagoner: The constructive mind Bartletts’ psychology in reconstruction (Pléh Csaba)

Beérkezett könyvek:

 • szerkesztő: Pléh Csaba

Elterelik-e a közúti reklámok az autóvezetők figyelmét?

Az eredeti közlemények sorát Horváth Mária Dóra, Szegedi Hallgató Emese és Csábi Eszter cikke nyitja meg, melyben a szerzők annak a kérdésnek a vizsgálatára vállalkoztak, hogy a közúti reklámok mennyire terelik el a vezetők figyelmét. A vezetést szimulációval vizsgálták, ahol jelzőtáblákra kellett reagálni, miközben  egyes esetekben zavaró ingerekkel szembesültek, melyek elterelhették a figyelmüket. Ha kíváncsi arra, a különböző zavaró ingerek milyen hatással voltak a személyek reakcióidejére, feltétlenül olvassa el a Vizuális ingerek figyelemelterelő hatásának vizsgálata vezetést szimuláló feladat során c. cikket!

Milyen az alexitímiások érzelmi intelligenciája és pszichés jólléte?

Fenyves Laura és Bányai-Nagy Henriett fontos téma, az alexitímia vizsgálatára vállalkoznak. Az érzelmi intelligenciával való kapcsolat mellett arra is kíváncsiak, hogy milyen összefüggésben áll az alexitímia a jóllét érzésünkkel, valamint azzal, hogy milyen gyakran idézzük fel álmainkat, milyen gyakran élünk át pozitív álmokat, egyáltalán, mennyire élénkek ezek az álmaink, és hogy az álmok segítenek-e az érzelmi megküzdésben. Ha kíváncsi a fenti összefüggésekre, lapozza fel  Az érzelmi intelligencia összefüggései az álomjellemzőkkel, az alexitímiával és a globális jólléttel  c. cikket.

Mi motivál minket a munkahelyünkön? Kik azok a „rendkívül motiváltak”?

Napjainkban egyre több szakkönyv foglalkozik a munkavállalók elégedettségével, a munkakörülmények, a jóllét hatékonyságra gyakorolt szerepével. Ebbe a sorba illeszkedik Fényszárosi Éva, Sallay Viola, Matuszka Balázs és Martos Tamás cikke, mely a Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – személy-orientált elemzés címen jelent meg jelen lapszámunkban. Ha kíváncsi arra, mit takar a rendkívül motivált, az alulteljesítő, a kiegyensúlyozott vagy a belsőleg motivált munkavállaló, az erről való tudás hogyan járulhat hozzá például a munkahelyváltásra irányuló szándékok hatékonyabb bejóslásához és a hatékonyabb motiváláshoz, valamint milyen kapcsolatban áll mindez a stresszhelyzetek átélésével, olvassa el a cikket!

Mennyire tudunk tudatosan ellenállni a minket meggyőzni kívánó reklámoknak?

Balázs Katalin, Bakó Panna, Gerhát Réka cikkükben a viselkedéses közgazdaságtan és a fogyasztói magatartás vizeire eveznek, azt a kurrens témát górcső alá véve, hogy mennyire vagyunk meggyőzhetőek, és mennyire tudunk ellenállni a meggyőzésnek, amit a pszichológia meggyőzési tudatosságként emleget. Ha kíváncsi arra, milyen összefüggés mutatkozik a meggyőzési tudatosságunk szintje és a személyiségünk között, hogyan lehet mérni, és hogyan lehet fejleszteni ezt a jellemzőnket, olvassa el A meggyőzési tudatosság – A pszichológia mostoha gyermeke c. cikket.

Mennyire magyarázható a vallás a kognitív pszichológia keretében?

Egy egészen újszerű megközelítéssel találkozhat, aki kézbe veszi Szabó Lajos: A vallás kognitív elméletei- áttekintés c. cikkét. A kognitív pszichológia elméletei és módszerei egy eddig kevésbé kutatott, ámde annál érdekesebb területen is bemutatásra kerülnek, jelesül a vallás magyarázó elméleti keretéül szolgálhatnak, mely a szerző szerint egy új irányzat alapjainak is megágyaznak. Ha kíváncsi arra, milyen módon keretezi újra az irányzat a vallás korábbi, főleg társadalomtudományokban gyökerező magyarázatait, milyen kapcsolatban van annak főbb elméleteivel (pl. modularitás, ágencia, intencionalitás) és többek között az evolúciós pszichológia alapvetéseivel, olvassa el a fenti cikket!

Fókuszban a klinikai gyermekpszichológusok által használt Világjáték-teszt: hogyan tekintünk rá ma?

Csenki Laura és Jambrik Máté hiánypótló munkája a világjáték-teszttel kapcsolatos vizsgálatok eredményeinek összegzésére vállalkozik. A Világjáték-teszt történeti bemutatása c. cikkben a szerzők a teszt kialakulása, különböző alkalmazási lehetőségei mellett annak diagnosztikában való használatával kapcsolatos eddigi eredményekre is kitér, amely minden, a tesztet gyakorlatban alkalmazó, vagy azzal csak barátkozó szakembernek épülésére szolgálhat. Ha kíváncsi, milyen életkori különbségekre akadhatunk a teszt alkalmazása során, hogyan látja jelenleg a pszichológia a teszttel kapcsolatos sztenderdizációs törekvéseket, és milyen kutatások állnak rendelkezésre magyar mintán, olvassa el a cikket!

Végül egy olyan kutatásra hívjuk fel a figyelmüket, mely hazai mintán ugyancsak úttörőnek számít. A hazai környezetpszichológia vezető szakembere, Dúll Andrea szerzőtársával, Berze Iván Zsolttal annak a kérdésnek a vizsgálatát tűzte ki célul, hogy a különböző, számunkra fontos helyekkel való kapcsolatunk, és az, hogy éppen hol vagyunk, milyen mértékben fontos önmagunk meghatározásában, tehát az identitásunk, énfogalmunk kialakulásában. Ha kíváncsi arra, mit takar a helyidentitás fogalma, milyen szerepe van mindebben a számunkra fontos más személyeknek, a minket körülvevő környezetnek, az érzelmeinknek; mi a különbség a személyes és a társas identitás között; milyen szerepe van mindebben a szocializációnak, olvassa el A helyidentitás mint identitásorientáció? c. cikket.

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Dorner László szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

Amennyiben a 2018/3. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: journals@akkrt.hu

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

https://akademiai.com/toc/0016/73/3

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                                Dorner László

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője               Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                                     pszichoszemle@gmail.com

A Magyar Pszichológiai Szemle 2017/3-as száma

 

A Magyar Pszichológiai Szemle legújabb számában ismét számos kérdésünkre kaphatunk színvonalas és izgalmas válaszokat.

Vajon mi történik a testünkkel kapcsolatban szerzett sok-sok tapasztalatunkkal?

S. Nagy Zita: A testleképződés integratív modellje c. cikkében a testünkről kialakított belső képünkkel kapcsolatban kalauzol el minket a legfrissebb kutatások világába. Érdekes szempontokat olvashatunk arról, hogyan írhatók le egy elméletben a testünkről szerzett összetett tapasztalataink. Olyan alapfogalmakkal találkozunk, mint a testséma, testkép, ugyanakkor a legérdekesebb ide vonatkozó neuropszichológiai kutatások is helyet kapnak a cikkben. A szerző bemutatja, ahogyan testünkről alkotott elképzeléseink fejlődnek mind mennyiségi, mind minőségi értelemben az idő előrehaladtával, azt, ahogyan a különböző érzékszerveinkből érkező információk hozzájárulnak az egységes testélmény létrejöttéhez, illetve mindezen tényezőknek a többi ember viselkedésének megértésére gyakorolt hatását.

 

Bűnözői profilok: Vajon miről ismerhetők meg?

Boros János és munkatársai a bűncselekményt elkövető személyekkel egy rendkívül izgalmas interjús kutatást mutatnak be: az elkövetőkkel elmeséltették a bűncselekményeket és a narratíva alapján különböző bűnözői típusokat (profilokat) azonosítottak. Ha kíváncsi rá, hogy mit jelent a Profi, a Bosszúálló, a Tragikus hős vagy az Áldozat típus, vagy hogy ezen tényezők azonosítása hogyan járulhat hozzá a későbbi visszaesés megelőzéséhez, valamint a rehabilitációhoz, mindenképpen olvassa el a Bűnözői típusok azonosítása a bűncselekmény-narratívumokban c. cikket.

 

Vajon mi tesz boldoggá egy pedagógust?

Kun Ágota és Szabó Anett egy napjainkban rendkívül széles körben kutatott téma, a boldogság egy új aspektusával foglalkozik, a pedagógusok munka során átélt boldogság tényezőinek, például a szubjektív jóllét érzésének vizsgálatával. A pozitív pszichológia hagyományain alapuló kutatás kitér arra, mit tartanak a tanárok sikernek, a munkájukra vonatkozó értékelés fontosságára, valamint a társas kapcsolatok jelentőségére. A szerzők bemutatják azt is, milyen kapcsolatban van a tanárok elmélyülésre való képességének, a munkában rejlő örömök megtalálásának és az értelemteli élet felfedezésének képessége a tanulói és a tanári jólléttel és eredményességükkel. Mindezen kérdésekre a válasz a Boldogság tényezők a pedagógusok c. cikkben olvasható.

 

Vajon kreatívabbak vagyunk-e ha rövidebb idő áll rendelkezésünkre a kreativitástesztben?

A kreativitás kutatása régóta a pszichológia kutatások homlokterében áll, így a Mező Katalin, Mező Ferenc és Szabóné Balogh Ágota által írt A tesztfelvétel időtartamának hatása a kreativitástesztek eredményeire c. cikkben a szerzők hazánkban elsők között mutatják be az időnyomás szerepét a kreatív megnyilvánulások megjelenésében. A középiskolás diákok intelligencia, illetve kreativitás mutatóinak felméréséhez a szerzők a Raven, illetve a Szokatlan használat és Figurális körök teszteket alkalmazták. Aki a kreativitás kurrens vizsgálatainak összegzése mellett egy érdekes, új kutatási szemponttal is megismerkedne, mindenképpen olvassa el a cikket!

 

Az empirikus vizsgálatok mellett felhívjuk a figyelmüket az egy-egy kutatási területet áttekintő cikkekre, ahol az adott terület legújabb eredményeiről és irányairól szerezhetnek tudomást!

Kígyók, pókok, fegyverek: mi történik a figyelemmel?

Újabb áttekintő tanulmányt ajánlunk, mely a kognitív pszichológia eszköztárát alkalmazva az érzelmileg negatív, fenyegető, félelmet kiváltó ingerek kognitív teljesítményre gyakorolt hatását bemutató cikkeket elemzi. Zsidó András, Deák Anita és Bernáth László Fenyegető ingerek hatása a figyelmi teljesítményre: áttekintés c. cikkében ugyanis a félelemkeltő ingerek időbeli feldolgozása mellett az evolúciós múltban betöltött szerepére, valamint az arousal szint jelentőségére is kitér. Ha szeretne egy nagy múltra visszatekintő kutatási irány legfontosabb kutatási előzményeiről, valamint friss eredményeiről olvasni, mely megmutatja az érzelmek és a kogníció szoros kölcsönhatását a félelemkeltő ingerek hatásaival kapcsolatban, ha kíváncsi arra, mit jelent a „kakukktojás” feladat; hogy kígyók vagy pókok képeit dolgozzuk-e fel hamarabb, vagy hogy milyen választ adunk egy fegyver látványára, mindenképpen lapozzon a lapszám ezen fejezetéhez!

 

Mit jelent, ha egy embercsoport áldozattá válik illetve áldozatnak érzi magát?

Lapunkból nem maradhatott ki a szociálpszichológia egyik érdekes területét bemutató review cikk sem, amely egy igen érdekes téma, a kollektív áldozati tudat vizsgálatának legfrissebb eredményeit összegzi. A médiában napjainkban igen gyakran bemutatott, mianmari rohingyák elleni atrocitások különösen aktuálissá teszik Mészáros Noémi Zsuzsanna, Vámos Eszter, Szabó Zsolt Péter: Sérülékeny identitás – A kollektív áldozati tudat pszichológiai hatásai c. cikkét, melyben a saját csoport elleni egyszeri, vagy akár sorozatos támadások csoportos feldolgozását mutatja be, kitérve a csoport identitásának alakulására és a morális háttérre. Ha szívesen olvasna a csoportközi és csoporton belüli konfliktusok és agresszió legfrissebb kutatási területeiről (pl. versengő áldozatiság, generációkon átöröklődő traumák), melyek fontos társadalmi jelenségek, érzelmi megnyilvánulások megértését tehetik lehetővé (a megbánás és a bűntudat kultúrája, a konfliktusok eszkalációja stb), lapozzon bele friss cikkünkbe!

 

Marton Magda 90 éves volt!

Végül Czigler István akadémikus legfrissebb összegző munkájáról érdemes szólnunk, melyben a magyar kísérleti pszichológia egyik legfontosabb személyisége, Marton Magda életútjáról és szakmai tevékenységeiről olvashatunk a kiváló kutató 90. születésnapjának tiszteletére. A szerző kitér Marton Magda úttörő munkásságára az én kialakulása, a vizuális-poszturális testséma szerepének kérdésére, valamint az észlelés és a figyelem témakörében végzett kutatásaira.

A számban számos elmélyülten elemző könyvismertetést is talál!

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Dorner László szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

Amennyiben a 2017/3. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük, írjon az alábbi email címre: journals@akkrt.hu

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

http://www.akademiai.com/toc/0017/72/3

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                                Dorner László

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője               Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                                       pszichoszemle@gmail.com